Quy định mới về định giá tài sản
Cập nhật ngày: 30/12/2019 09:08 (GMT +7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá (HĐĐG) tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định HĐĐG theo vụ việc được thành lập ở cấp huyện, cấp tỉnh và ở Trung ương. Thay vì quy định thành lập HĐĐG theo vụ việc ở Trung ương, Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi: HĐĐG theo vụ việc được thành lập ở bộ, cơ quan ngang bộ (cấp bộ) và HĐĐG theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, HĐĐG theo vụ việc cấp bộ do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với tài sản cần định giá theo quy định của pháp luật quyết định thành lập để thực hiện định giá trong các trường hợp sau: Thực hiện định giá lại trong các trường hợp theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 nghị định này; thực hiện định giá lần đầu đối với tài sản thuộc các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp liên quan đến nhiều cấp và được dư luận xã hội quan tâm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Đối với vụ án có nhiều loại tài sản khác nhau, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm căn cứ vào đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của tài sản, yêu cầu của vụ án để phân loại tài sản và thực hiện yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ thành lập HĐĐG phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao theo các trường hợp sau: Trường hợp phân loại được tài sản để tách riêng thực hiện định giá đối với từng nhóm tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập HĐĐG đối với từng nhóm tài sản.

Trường hợp không thể phân loại được tài sản, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với một loại tài sản trong số các tài sản của vụ án chủ trì thành lập HĐĐG; riêng trường hợp trong số các tài sản cần định giá có tài sản là đất, quyền sử dụng đất thì cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở Trung ương chủ trì thành lập HĐĐG. Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với các tài sản khác còn lại có trách nhiệm cử đại diện tham gia làm thành viên HĐĐG theo yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thành lập HĐĐG.

Nghị định cũng nêu rõ, HĐĐG theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để thực hiện định giá lại trong trường hợp theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2020.

TTXVN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục