Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nội dung quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Thực hiện Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2020 của Tư lệnh Quân khu, trong tháng đầu ra quân huấn luyện, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã quán triệt, triển khai toàn diện công tác huấn luyện cho các đối tượng, duy trì nghiêm chương trình, kế hoạch đề ra, đạt hiệu quả thiết thực. Phát huy kết quả đó, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ năm 2020, thời gian tới, LLVT Quân khu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện với những chủ trương, biện pháp có tính đột phá.

Trong tháng đầu huấn luyện, các cơ quan LLVT Quân khu quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 723 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phương án, quyết tâm chiến đấu và đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện huấn luyện với mục tiêu “nghiêm túc, hiệu quả ngay từ những ngày đầu”. Cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; tiến hành nhiều biện pháp giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện năm 2020.


Huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Ảnh: Đình Quang

Bộ tư lệnh Quân khu đã tổ chức 9 tổ công tác thực hiện theo dõi, nắm tình hình huấn luyện tháng đầu đối với 2 sư đoàn bộ binh và 5 lữ đoàn binh chủng nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất công tác huấn luyện, phát hiện hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và hướng dẫn, giúp đơn vị khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện nghiêm nền nếp chế độ trong huấn luyện: Lập và phê duyệt kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê kết quả huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch; bảo đảm quân số; thực hiện chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ đúng quy định; cán bộ các cấp cơ bản thực hiện khá và tốt khi thực hành huấn luyện một đề mục về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành.Công tác bảo đảm cho huấn luyện được chỉ huy các cấp quan tâm; các đơn vị tích cực, chủ động tu sửa, làm mới mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, trường bắn, thao trường, bãi tập... đủ về số lượng, chất lượng tốt. 

Công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng được tiến hành đúng nội dung, thời gian quy định; đa số cán bộ chính trị có trình độ phương pháp lên lớp khá và tốt. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chất lượng chính trị, kịp thời gặp gỡ, động viên tư tưởng và giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong huấn luyện và rèn luyện, giúp bộ đội an tâm tư tưởng, tích cực tham gia huấn luyện.

Các đơn vị đã quán triệt đầy đủ các chỉ lệnh, hướng dẫn thực hiện công tác hậu cần, huấn luyện hậu cần, kỹ thuật năm 2020 của Quân khu; xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo đồng bộ, đầy đủ. Hệ thống kế hoạch, giáo án huấn luyện được thẩm định, thông qua chặt chẽ; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định. Trong huấn luyện đã kết hợp lồng ghép phổ biến, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ. Số lượng, chủng loại mô hình, học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện của các đơn vị khá phong phú, chất lượng tốt; tổ chức quản lý, sử dụng vũ khí, đạn SSCĐ theo đúng chỉ thị, hướng dẫn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện ở một số đơn vị còn bộc lộ hạn chế, qua kiểm tra, Quân khu đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và hướng dẫn khắc phục. Đồng thời chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc việc rút kinh nghiệm công tác huấn luyện tháng đầu ở các cấp, làm cơ sở để tổ chức huấn luyện đạt hiệu quả cao. 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu tiếp tục đặt ra yêu cầu ngày càng cao, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Để tổ chức huấn luyện đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Quán triệt, vận dụng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 723 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, từ đó xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện. Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chú trọng đột phá, đổi mới các nội dung huấn luyện, đào tạo theo hướng thực chất, hiệu quả, vững chắc; khắc phục triệt để những hạn chế đã được Quân khu chỉ ra qua theo dõi, kiểm tra huấn luyện.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện đã phê duyệt; tổ chức điều chỉnh, hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả các quy chế, quy định; phân định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện với cấp ủy, chỉ huy đơn vị trực tiếp huấn luyện. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ; kết hợp duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, quy định của Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu tại đơn vị.

Ba là, đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện. Trong đó, chú trọng bổ sung nội dung, chương trình huấn luyện cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, chuyên sâu, mới thành lập, đơn vị mới sáp nhập. Tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống, phương án, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, cứu hộ, cứu nạn... Đồng thời, chú trọng đổi mới diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả theo hướng sát thực tế chiến đấu và bảo đảm thực chất; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy.

Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo đảm huấn luyện theo hướng đồng bộ, kịp thời, toàn diện, có trọng điểm; trong đó, ưu tiên bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ, đơn vị mới sáp nhập; kết hợp nguồn kinh phí trên cấp với nguồn của đơn vị, địa phương và huy động công sức bộ đội xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, diễn tập, chống lãng phí, sử dụng sai mục đích. Tổ chức đảm bảo đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ; đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng, trang bị huấn luyện. Cùng với đó, cần chăm lo bảo đảm chu đáo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong mọi điều kiện.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo chất lượng huấn luyện, SSCĐ, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ tư lệnh Quân khu về điều chỉnh thời gian, phương pháp tổ chức huấn luyện nhằm đẩy nhanh tiến độ huấn luyện, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe bộ đội, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị không tổ chức huấn luyện dã ngoại, huấn luyện ngoài doanh trại, tạm dừng tổ chức hội thao, diễn tập bắn đạn thật để phòng, chống dịch hiệu quả.

 

Thiếu tướng TRẦN VĂN KÌNH, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục