Ngày 21-11, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ QUTƯ và các đồng chí Ủy viên QUTƯ là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thông qua một số nội dung.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT). Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trần Đơn. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TCCT, Ủy viên QUTƯ, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra QUTƯ...


Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ QUTƯ năm 2019, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, hội nghị đã thống nhất khẳng định: Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ, tập thể Ban Thường vụ QUTƯ luôn đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, kiên định, vững vàng, tham mưu cho QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Thường vụ QUTƯ đã quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác; chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của toàn quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Ban Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã cụ thể hóa Nghị quyết của QUTƯ năm 2019 thành 9 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2019, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo được chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Ban Thường vụ QUTƯ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; phục vụ kịp thời, hiệu quả các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng nghiên cứu, khảo sát, làm việc tại Bộ Quốc phòng. Chủ động xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thường vụ QUTƯ về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng.

Ban Thường vụ QUTƯ luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy chế, quy định về xây dựng Đảng. Thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; luôn phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và không có vùng cấm, tạo sự đồng thuận cao và được cán bộ, đảng viên tin tưởng.

Về phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020, hội nghị đề nghị Ban Thường vụ QUTƯ có nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ năm 2020. Chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ QUTƯ và Ủy viên QUTƯ là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm. Ban Thường vụ QUTƯ yêu cầu, từng đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2019, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách...

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục