Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn
Cập nhật ngày: 07/09/2020 08:13 (GMT +7)

Tại Cao Bằng, Cục Chính trị vừa phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn năm 2018-2020. Đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị có ý nghĩa rất thiết thực nhằm đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị với Ban Dân vận các tỉnh, qua đó, rút kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tham gia làm đường bê tông.

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác dân vận và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021, hai năm qua, Cục Chính trị Quân khu đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Thường trực các Tỉnh ủy triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác dân vận (CTDV) sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị và địa phương; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện. Thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt, trao đổi thông tin, thống nhất nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân; thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các nội dung phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và nhiệm vụ công tác QP, QSĐP. 

Cục Chính trị Quân khu và Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh đã phối hợp thống nhất nội dung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Quân đội và Ban Dân vận trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện tư tưởng, phong cách dân vận của Người; nâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa và chủ trương tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời chủ động, nhạy bén đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thực hiện Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” Cục Chính trị và Ban Dân vận các tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và thực tế cơ sở. Phối hợp tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. 

Trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các đơn vị trực thuộc Quân khu luôn là lực lượng nòng cốt, bất chấp hiểm nguy, có mặt kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống; đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19. Trong thực hiện nhiệm vụ QPAN, bảo vệ chủ quyền trên tuyến biên giới, các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác QP, QSĐP. Xây dựng củng cố các tiềm lực của nền QPTD; hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến; tổ chức diễn tập KVPT; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng; huấn luyện DQTV, DBĐV; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới... 

Phối hợp nghiên cứu, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố mối đoàn kết máu thịt quân dân. Hằng năm, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, các đơn vị đã tổ chức hàng chục lượt đại đội hành quân dã ngoại, kết hợp với các lực lượng của địa phương làm công tác dân vận; huy động hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ, DQTV tham gia làm mới, củng cố, tu sửa các hạng mục hạ tầng cơ sở như: “Điện, đường, trường, trạm”, nước sạch; giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong quân đội, các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là địa bàn còn khó khăn; chú trọng bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng; triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Quân đội trong LLVT Quân khu đến năm 2020; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ các đơn vị trực thuộc Quân khu. Ở một số địa phương có tổ chức tôn giáo tự xưng, các tà đạo hoạt động trái pháp luật; cơ quan quân sự, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nắm, bám địa bàn, kiên trì vận động thuyết phục nhân dân nhận rõ đúng, sai, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục của các phần tử xấu, không theo các tà đạo và tham gia truyền đạo trái phép, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. 

Có thể khẳng định: Hai năm qua, công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các hoạt động phối hợp thành nền nếp luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội và địa phương; nội dung, hình thức phối hợp được chú trọng đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tại hội nghị, Cục Chính trị và Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới.  

Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, của các cấp trong phối hợp triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn Quân khu. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại tá ĐỖ HUY KHẢI, Trưởng phòng Dân vận Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục