Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng năm 2019.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu.  Ảnh: MẠNH NGUYÊN
 
Nổi bật là đã chủ động xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo quyết liệt sơ kết xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” nhân rộng trong toàn quân khu gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới.
 
LLVT Quân khu đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ Quân khu được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT Quân khu VMTD.  
 
Chủ động phối hợp với các địa phương trong triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; quản lý chặt chẽ biên giới nội địa và không gian mạng; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.
 
Hoạt động CTĐ, CTCT luôn được quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. LLVT Quân khu luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ được triển khai thực hiện sâu rộng. Các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố dễ gây mất ổn định. Vì vậy, LLVT Quân khu cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra:
 
Trước hết, phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là chủ trương, quan điểm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng mới được ban hành.
 
Hai là, tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền QPTD gắn với nền an ninh nhân dân; trong đó coi trọng công tác xây dựng KVPT các tỉnh, thành phố vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với công an, Biên phòng và các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng chống phá làm ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của quân đội.
Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác chính sách, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.
 
Ba là, tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân đội với nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tăng thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu” ở các loại hình cơ quan, đơn vị, có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ đơn vị. Xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, sức khỏe, tri thức khoa học và trình độ quân sự. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu lên một bước mới. Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; phát huy hiệu quả của các đoàn kinh tế - quốc phòng 338 và 799 trên các địa bàn chiến lược và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nâng cao đời sống bộ đội. 
 
Bốn là, coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, tập trung, sâu sát, quyết liệt, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi trọng hiệu quả, không hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện tốt chiến lược cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng, kiên định, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội đảng nhiệm kỳ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
 
Năm là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm "phi chính trị hóa" quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong LLVT Quân khu cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội thấy rõ sự nguy hiểm của âm mưu chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, "phi chính trị hóa" quân đội. Tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội, không để bị động, bất ngờ; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp trong thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những biểu hiện thoái hoá, biến chất, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. 
 
Năm 2019 đã khép lại, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị LLVT Quân khu không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thiết thực lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LLVT Quân khu (16-10-1945/16-10-2020)  và những ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc.
Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG THÁI, Tư lệnh Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục