Kết hợp kinh tế với quốc phòng là chủ trương chiến lược của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Nhân dịp xuân mới Mậu Tuất 2018, phóng viên Báo Quân khu Một đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về vấn đề này.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc
Đồng chí Vũ Hồng Bắc,
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
 
Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch, năm 2017, Thái Nguyên là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng bền vững, đồng chí có thể khái quát những nét nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua?
Đồng chí Vũ Hồng Bắc: 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn với 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm có vai trò định hướng cho cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa và tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng bảo đảm bền vững.
Theo đó, năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 12,75%, vượt 0,75% so với kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - dịch vụ, tỷ trọng chiếm 77,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 12,6% GRDP của tỉnh. 
Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao, đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2016, đứng thứ 7 cả nước; giá trị xuất khẩu đạt 23,5 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm trước, đứng thứ 4 cả nước. Việc tích cực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp FDI đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh.
Đặc biệt, năm 2017, Thái Nguyên thu ngân sách trong cân đối đạt trên 12.600  tỷ đồng, tăng  29%  so với năm 2016, vượt  trên 30% so với kế hoạch. Là tỉnh đứng thứ 18 cả nước về thu nội địa, đứng thứ 16 về số thu ngân sách. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Thái Nguyên đã đứng trong nhóm các tỉnh có số thu trên chục nghìn tỷ đồng. Kết quả này sẽ tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh tự cân đối thu chi và phấn đấu có một phần kết dư đóng góp về ngân sách Trung ương trước năm 2020.
Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên tập trung chăm lo và thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, giải quyết nhiều việc làm, giảm nghèo, đưa điện lưới về vùng cao, xóa phòng học tạm, làm nhà cho người nghèo ... 
LLVT tỉnh Thái Nguyên duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (15-4-1947/15-4-2017) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
 
Phóng viên: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QPAN vững chắc được tỉnh thực hiện như thế nào thưa đồng chí?
Đồng chí Vũ Hồng Bắc:
Quán triệt quan điểm, tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28NQ/TW (khóa X) của Bộ Chính trị về  “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”. Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QP, QSĐP, tăng cường tiềm lực, thế trận QPAN, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QPAN, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự, công an các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
Theo đó, tỉnh chỉ đạo tăng cường xây dựng KVPT về chiều sâu, ngày càng vững chắc; trong đó, tập trung tăng cường các tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến KVPT; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức luyện tập, diễn tập KVPT tỉnh, huyện và diễn tập tác chiến trị an, phòng chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo đúng kế hoạch. Qua đó, nâng cao trình độ, năng lực thực hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành địa phương về công tác QP, QSĐP và từng bước hoàn thiện, vận hành tốt cơ chế lãnh đạo QPAN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật của tỉnh và các huyện, xây dựng KVPT tỉnh, huyện về chiều sâu, ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong thời kỳ mới. Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, tập trung xây dựng cơ sở chính trị VMTD gắn với xây dựng xã,phường, thị trấn, thôn, bản an toàn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần cùng với LLVT địa phương đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, trấn áp các loại tội phạm xã hội trên địa bàn.
 Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương. Duy trì, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa quân đội với công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN. Đồng thời phối hợp ngăn ngừa, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
Có thể khẳng định, bằng nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, đồng bộ, Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực QPAN mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2016-2020 đã xác định.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!                  
Thực hiện: Khương Doãn