Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50), những năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng, Quân khu về tổ chức thực hiện CVĐ. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các mục tiêu CVĐ, tiếp tục động viên được nhiều nguồn lực, phát huy nội lực trong củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ công tác kỹ thuật.

Cấp ủy, người chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVĐ, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy đảng đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện CVĐ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Triển khai thực hiện CVĐ 50 gắn kết với phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. 


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019. Ảnh: ĐỨC TRỌNG

 

Thực hiện mục tiêu quản lý tốt VKTBKT, Ban chỉ đạo 50 Quân khu đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, thống nhất. Đặc biệt, đã tích cực củng cố, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ trong toàn Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ truyền tải thông tin, kết nối giữa cơ quan với các đơn vị trong việc quản lý VKTBKT; các chuyên ngành kỹ thuật ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, các phần mềm trong quản lý, cấp phát VKTB, vật tư kỹ thuật. 

Thực hiện mục tiêu khai thác VKTBKT tốt, bền, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp nhằm duy trì, khôi phục tính năng kỹ thuật và sự đồng bộ của trang bị, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ và cất giữ lâu dài. Các đơn vị thực hiện đúng quy trình khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, hoàn thành các chỉ tiêu về bảo đảm kỹ thuật hằng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch từ 100 -108%. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ ngày, giờ kỹ thuật; chú trọng công tác huấn luyện kỹ thuật thường xuyên, bổ túc, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực thực hành khai thác, sử dụng, bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đều chú trọng tổ chức hội thi, hội thao kỹ thuật nghiêm túc, góp phần củng cố cơ sở kỹ thuật, nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ thợ kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiện vụ được giao. 5 năm qua (2015-2019), Quân khu tham gia các hội thi ngành kỹ thuật toàn quân đều đạt giải cao.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cũng thường xuyên chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, kiên quyết, triệt để nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn khai thác VKTBKT, an toàn giao thông và an toàn thông tin; được thể hiện trong các kế hoạch, chương trình hành động, các chỉ thị, hướng dẫn. Với tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trong điều kiện kinh phí, vật tư kỹ thuật còn hạn chế; các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục cho mọi đối tượng về thực hành tiết kiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong các hoạt động kỹ thuật. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở hầu hết các ngành phục vụ cho công tác quản lý, sửa chữa và huấn luyện tại đơn vị. Trong 5 năm qua, đã có 547 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật (7 đề tài nghiên cứu khoa học và 540 sáng kiến, cải tiến), trong đó có 11 sáng kiến đoạt giải cấp Bộ Quốc phòng, 58 sáng kiến đoạt giải cấp Quân khu.

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện CVĐ 50 trong 5 năm qua, thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ vào chiều sâu hiệu quả thiết thực, Ban chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu xác định một số nhiệm vụ, giải pháp:

Một là, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 50 các cấp; nâng cao khả năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, gắn thực hiện CVĐ 50 với phong trào TĐQT và các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Đồng thời làm tốt công tác sơ, tổng kết, thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ.

Hai là, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở kỹ thuật, VKTBKT, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chính quy trong quản lý kỹ thuật ở tất cả các cấp, các ngành. Phát huy năng lực các xưởng Quân khu, trạm sửa chữa cấp chiến thuật vào sửa chữa, khôi phục tính năng VKTBKT đạt hiệu quả cao nhất. 

Ba là, tiếp tục huy động các nguồn lực củng cố nâng cấp hệ thống kho tàng chính quy, đặc biệt các hệ thống an toàn kho đạn dược. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn VKTBKT trong huấn luyện, nhất là an toàn trong diễn tập thực binh có bắn đạn thật. Bảo đảm đúng quy tắc an toàn trong khai thác, sử dụng VKTBKT; chú trọng công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất công tác quản lý VKTBKT và bảo đảm an toàn kho tàng của đơn vị. Phối hợp với chính quyền, công an địa phương xây dựng quy chế bảo vệ vành đai an toàn kho tàng theo Nghị định 148 của Chính phủ.

Bốn là, chú trọng thực hiện tốt các chỉ thị, quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an toàn vệ sinh lao động và an toàn giao thông, nhất là Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Chỉ thị số 399 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quân đội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nghị định, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Năm là, tổ chức hội thi, hội thao ở đơn vị theo phương châm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tích cực nghiên cứu các đề tài và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm kinh phí, vật tư. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiến tới sản xuất được một số vật tư phụ tùng thay thế trong sửa chữa VKTBKT. 

Sáu là, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực nghiệp vụ, sử dụng và bố trí lực lượng chuyên môn kỹ thuật hợp lý theo ngành nghề đào tạo, coi yếu tố con người là động lực quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ công tác kỹ thuật nói riêng.

 

Đại tá VŨ TRỌNG HỢP, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu