Thường vụ Đảng ủy Quân khu: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Cập nhật ngày: 29/10/2019 11:07

Sáng ngày 29-10, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho đối tượng sỹ quan từ cấp tá khối 4 cơ quan Quân khu và lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; các đồng chí cán bộ chủ trì, chủ chốt một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Tại Hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 đến ngày 12-10-2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tổ chức hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018; bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương Khóa XII…


Ảnh minh họa

Cũng tại Hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua; từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp trong Quân khu tổ chức thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị; đối với QNCN, HSQ-BS, CNVQP và quần chúng, tổ chức phổ biến, tuyên truyền theo lớp học chính trị tại đơn vị, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả thiết thực.

                                                                                                       

BẮC THÁI