Những năm qua, nhờ nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, phong trào thi đua (PTTĐ) quyết thắng của LLVT huyện Lục Ngạn đã có những bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu; tạo thành động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.


Lãnh đạo huyện Lục Ngạn động viên lực lượng dân quân tự vệ huyện tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2023.      Ảnh: TH

Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, chỉ đạo của trên về công tác thi đua; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, biên chế lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung kịp thời các kế hoạch, phương án SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với công an, các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn cho hoạt động các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, quân đội diễn ra trên địa bàn. Sắp xếp, xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, DBĐV theo nguyên tắc đúng, gần, gọn địa bàn, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đến nay đạt 71,32% trở lên, đảng viên 5,8%; đoàn viên 58,8%; công tác tác kiểm tra, phúc tra, quản lý nguồn và động viên huấn luyện luôn đạt 100% chỉ tiêu. Hằng năm, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức diễn tập cấp huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn diễn tập chiến đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cử người tham gia và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 8.600 lượt đối tượng. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, an toàn trong các khâu, các bước, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Giai đoạn 2019-2024, PTTĐ quyết thắng của LLVT huyện Lục Ngạn được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp; bám sát tiêu chuẩn, đối tượng; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và có nhiều chuyển biến tiến bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, chú trọng việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động trong cơ quan    và ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa sâu rộng. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội, đơn vị, nêu gương sáng trong học tập, từng bước đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực, lạc hậu. Đặc biệt, LLVT huyện Lục Ngạn được thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong PTTĐ Quyết thắng năm 2019; Bằng khen năm 2022 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid-19. UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen các năm 2021, 2022, 2023; cùng 21 lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 16 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 215 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Phát huy kết quả đã đạt được, LLVT huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động PTTĐ, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm thời gian tới. Trong đó, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò cũng như nội dung, yêu cầu của PTTĐ. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người và hướng tới hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn, tham gia hưởng ứng thực hiện nội dung, mục tiêu của PTTĐ một cách tích cực, tự giác. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng ăn thua, ganh đua, cục bộ, chạy theo thành tích và những biểu hiện thiếu trung thực trong tổ chức thực hiện PTTĐ của đơn vị.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa dựa trên yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, điều kiện, khả năng của từng đơn vị, địa phương và từng cá nhân; hình thức thi đua thường xuyên được đổi mới phong phú, đa dạng; tích cực theo dõi, kịp thời phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên làm tốt công tác sơ tổng kết, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong PTTĐ; rút ra những kinh nghiệm quý giá cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng thực hiện PTTĐ. Việc bình xét khen thưởng được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan, khoa học và phải từ cơ sở lên trên; đồng thời chú ý đến cả "khen" và "thưởng" để khích lệ, động viên, cổ vũ PTTĐ ngày càng phát triển.

Thượng tá Lục Kim Tuyến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lục Ngạn, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang