Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (gọi tắt là Kết luận 01 và Nghị quyết 847). Trong 3 năm qua (2021-2023), Phòng Quân lực Quân khu đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh.


Đại tá Vũ Văn Hải, Trưởng phòng Quân lực Quân khu triển khai, giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Xác định việc học tập và làm theo Bác có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ TSVM, đơn vị VMTD, trong 3 năm qua, Phòng Quân lực Quân khu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai Kết luận 01 và Nghị quyết 847. Thông qua việc học tập, cán bộ, nhân viên đã chủ động xây dựng chương trình hành động cá nhân và ký cam kết học tập, làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan hằng tháng; lấy kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên, nhận xét cán bộ, nhân viên hằng năm. Nhờ đó, 100% cán bộ, nhân viên sẵn sàng nhận và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy và chỉ huy Phòng luôn tiên phong, gương mẫu trong việc chống tư tưởng quan liêu và thường xuyên sửa đổi lề lối làm việc để cấp dưới làm theo, lấy hiệu quả công tác làm thước đo năng lực, phát huy tác dụng tích cực của cấp ủy, chỉ huy nêu gương, đi đầu.

Đại tá Vũ Văn Hải, Trưởng phòng Quân lực Quân khu cho biết: Việc học tập và làm theo Bác gắn liền với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đã thấm sâu vào trong nhận thức, tư tưởng, hành động trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, nhân viên, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Những năm qua, Phòng Quân lực Quân khu đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho thủ trưởng các cấp trong công tác tổ chức lực lượng của Quân khu bao gồm: Quản lý về mặt tổ chức biên chế, bảo đảm quân số, bảo đảm vũ khí trang bị nhóm 1; động viên quân đội, động viên công nghiệp, thực hiện chế độ chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Theo đó Ngành Quân lực Quân khu đã tham mưu, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm biểu tổ chức, biên chế, quy định tổ chức, quân số của Bộ Tổng Tham mưu; nghiên cứu soạn thảo, xây dựng biểu tổ chức, biên chế thời bình, thời chiến; quản lý, bố trí, sử dụng quân số; quản lý hồ sơ, đánh giá, phân loại chất lượng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo quy định của Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm chế độ liên thẩm quân số ở các cấp; tham mưu đề xuất bố trí sử dụng, điều chuyển quân số đáp yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, giảm 10% quân số cơ quan Quân khu từ đó làm cơ sở cho việc triển khai Quyết định của Bộ về tổ chức lại cơ quan Quân khu, đồng thời chỉ đạo Bộ CHQS 6 tỉnh giải thể Trường Quân sự và tổ chức lại các trung đoàn trực thuộc; triển khai tổ chức tiếp nhận Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) và tổ chức lại Lữ đoàn Công binh 575 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức tiếp nhận Sư đoàn 306, sau tiếp nhận nhanh chóng ổn định và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được ngay.

Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao nhận quân, chất lượng công dân nhập ngũ tăng cả về mặt sức khỏe, văn hóa theo từng năm, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi, loại trả; tiến hành rà soát điều chỉnh quân số dôi dư ở các cơ quan đảm bảo cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ đạt từ 95% trở lên. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng thuộc diện Quân lực quản lý, chỉ đạo giải quyết xuất ngũ đạt chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác động viên quân đội đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp sếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm quân nhân dự bị theo đúng quy định đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên hằng năm. Cùng với đó, đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu về công tác trang bị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị biên chế, quản lý, sử dụng VKTBKT đúng quy định; nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Quân lực Quân khu, thời gian tới, Phòng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trung gian, đồng bộ giữa vũ khí, trang bị với nhân lực và công tác bảo đảm. Tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn xây dựng LLVT Quân khu.

Với những thành tích đạt được, 3 năm liên tục Phòng Quân lực Quân khu đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, chi bộ TSVM, được Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu tặng 5 bằng khen, trong đó năm 2023, được Bộ tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 1 năm Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

HƯƠNG DỊU