Chẩn bệnh, kê đơn cho công bộc họ "hứa" Bài 3: Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương (Tiếp theo và hết)
Cập nhật ngày: 27/04/2021 21:56 (GMT +7)

Có thể nói, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã bắt đúng bệnh, kê đúng thuốc cho căn bệnh của những công bộc họ “hứa” đã và đang tồn tại, gây cản trở công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập, thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Kế thừa thành quả của những nhiệm kỳ trước, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phát triển tư duy lý luận, đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao toàn diện phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có hành lang và chế tài giúp cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả cam kết trước dân...

Tăng cường hiệu lực kiểm tra, giám sát, kiểm soát

Giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ hứa mà không làm được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: “Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm”.

Như vậy, mấu chốt để giải quyết những điểm nghẽn trong cam kết và thực hiện chương trình hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chính là nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ các cấp ủy, tổ chức đảng. Lời hứa của cán bộ chính là thể hiện trách nhiệm, quyền hạn của bản thân trước tổ chức, trước nhân dân. Để giữ lời hứa thì cán bộ phải căn cứ vào trách nhiệm, thẩm quyền của mình, đưa ra những cam kết phù hợp thì mới có hiệu lực thực thi. Đây là căn cứ để cán bộ chuẩn mực trong phát ngôn, ngăn ngừa tình trạng “hứa hươu hứa vượn”, ba hoa, khoác lác, hứa kiểu ngẫu hứng cá nhân.


Kế thừa thành quả của những nhiệm kỳ trước, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phát triển tư duy lý luận, đề ra chủ trương, giải pháp nâng cao toàn diện phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có hành lang và chế tài giúp cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả cam kết trước dân... Ảnh: TTXVN 

Đến Đại hội XIII, chúng ta thấy rõ hơn, Đảng ta đã phát triển một bước toàn diện về tư duy lý luận, gắn công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp ủy và tổ chức đảng với công tác tư tưởng, lý luận, xây dựng đội ngũ cán bộ. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng...”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh các yêu cầu, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ. Các cấp, các ngành, địa phương phải thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng và nhân dân.

Ngày nay, tiện ích đặc biệt của công nghệ thông minh và sức ảnh hưởng lớn của không gian mạng đã tạo nên môi trường, công cụ hữu ích giúp chúng ta nâng cao hiệu quả thực thi, từng bước hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực của nhân dân đối với đội ngũ công bộc. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, việc giám sát lời hứa của các ứng cử viên tham gia tranh cử cũng sẽ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chuyên nghiệp hóa trên cơ sở phát huy quyền làm chủ, giám sát của cử tri, tận dụng triệt để tiện ích công nghệ thông minh.

Tiếp tục đẩy mạnh, lan tỏa vai trò nêu gương của cán bộ

Hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát là yếu tố cần, nhưng để có đủ môi trường, điều kiện để cán bộ thực hiện hiệu quả lời hứa, những cam kết trước dân thì lại đòi hỏi rất cao ở tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương. Kiểm tra, giám sát gắn liền với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là hai mặt của một vấn đề có tính nguyên tắc, bảo đảm cho hiệu quả thực thi công vụ của công bộc trước nhân dân. Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”.

Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” đã nêu rõ: Cán bộ phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống “Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít”. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong Lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định quyết tâm: Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực.

Như vậy, quan điểm tiến bộ, chủ trương nhất quán của Đảng đã từng bước được cụ thể hóa bằng quyết tâm, chương trình hành động của Chính phủ và các cấp, các ngành. Kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, trong đó có kiểm tra, giám sát, kiểm soát lời hứa, cam kết của cán bộ, đảng viên các cấp trước Đảng, trước nhân dân là đòi hỏi mang tính bắt buộc. Bất cứ ai trong hệ thống chính trị, là công bộc của dân đều phải có trách nhiệm, bổn phận, nhiệt tâm thi hành. Việc này phải được thực hiện triệt để và hiệu quả ngay từ mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Có làm tốt từ nội bộ mới tạo tiền đề, cơ sở thuận lợi để hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Đó cũng là tiền đề thực hiện cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Những biểu hiện lợi dụng kiểm tra, giám sát, kiểm soát để đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng đều là mầm mống tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là trong môi trường dân chủ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từng cán bộ, đảng viên, từng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cử tri phải tuyệt đối tránh kiểu phê bình chụp mũ, suy diễn, lợi dụng kiểm tra, giám sát để bới móc, xuyên tạc, gây nhiễu thông tin, ảnh hưởng đến đoàn kết thống nhất trong Đảng. Cán bộ nêu gương trong lời hứa và thực hiện lời hứa thì mỗi đảng viên, người dân cũng phải nêu gương trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần làm trong sạch, lành mạnh môi trường dân chủ xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục