Ngày 14-10, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 200 cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.


Trung tá Đào Duy Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Tại hội nghị, Trung tá Đào Duy Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn đã thông báo nhanh nội dung, chương trình làm việc và kết quả của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu: Ngay sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến cho các đối tượng còn lại những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, nhất trí cao với những nội dung Trung ương đã thảo luận, thông qua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.


Đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trung đoàn dự hội nghị.

ĐỨC NINH-NGÔ ĐOÀN