Ngày 8-8, Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho gần 300 cán bộ khối các cơ quan Quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo và quán triệt nghị quyết.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo và quán triệt chuyên đề về đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất.

Hội nghị tập trung học tập, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao; nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.


Cán bộ cơ quan Quân khu tham gia học tập nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu yêu cầu các đồng chí tham dự lớp học nêu cao tinh thần, trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng 4 cơ quan Quân khu đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin và ảnh: Khương Quang