Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông có nhiều diễn biến mới, phức tạp; nhất là xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine; chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến Bắc Kinh nổi giận và triển khai hàng loạt biện pháp đáp trả, gây sức ép bằng chuỗi cuộc tập trận quân sự bắn nhiều tên lửa xung quanh Đài Loan. Trên địa bàn Quân khu, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, thực hiện âm mưu “phi chính trị hoá” Quân đội với nhiều thủ đoạn quyết liệt và trực diện hơn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn nêu cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Các thế lực thù địch, phản động tiến hành những hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, tuyên truyền kích động mâu thuẫn, xung đột, vu cáo làm cho bộ phận quần chúng lạc hậu ngộ nhận tin theo, từ đó, tạo lực lượng chống đối ngầm chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt là lợi dụng triệt để phương tiện thông tin, truyền thông, báo chí, mạng xã hội  xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, kích động chống lại đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Một số đối tượng cực đoan đã triệt để lợi dụng các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai để kích động các hoạt động chống đối, gây tâm lý bức xúc trong nhân dân. Các thế lực thù địch thâm nhập vào các địa bàn chiến lược, khu vực nhạy cảm trên địa bàn để thu thập tình hình, báo cáo xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tiếp cận, chỉ đạo bọn phản động, cực đoan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, kích động nhằm gây mất ổn định về an ninh, chính trị trên địa bàn.


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo QĐND

Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong tình hình mới. Cụ thể hoá các văn bản lãnh đạo của trên vào nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ và kế hoạch, chương trình hoạt động của cơ quan, đơn vị sát với thực tiễn của từng địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Kịp thời cung cấp thông tin, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương nắm, trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về những vấn đề tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường dân sinh, ô nhiễm môi trường ở các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có đầy đủ thông tin, không hoài nghi trước các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội, từ đó xác định các biện pháp chỉ đạo đấu tranh vạch trần các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

Để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, thời gian tới cấp ủy, chỉ huy, Ban chỉ đạo 35 các cấp phối hợp với các lực lượng chuyên trách cần chủ động đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tuỳ theo thực tiễn tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở trong nước, khu vực và quốc tế để định hướng dư luận và triển khai các giải pháp đấu tranh đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đối với luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, không để kẻ xấu lợi dụng chống phá. Cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp hành nghiêm chế độ cung cấp thông tin, quản lý tài liệu, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Tăng cường công tác quản lý sử dụng Internet, mạng xã hội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cùng các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, thông báo, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

 Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh kết hợp giữa “xây” và “chống” thực hiện phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, tuyên truyền gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực của cuộc sống. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, kịp thời chia sẻ, lan toả thông tin tích cực, pha loãng, dẹp bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để các địa phương đẩy nhanh phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Khương Doãn