Ngày 22-9, tại Tòa án Quân sự Quân khu, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế Quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2022. Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong quý III, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chuyên ngành cấp trên và chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng. Đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm và quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm trong đơn vị, giải quyết các vụ việc xảy ra thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của các cơ quan, đơn vị trong Quân khu có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT Quân khu.


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Quý IV, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế tập trung quán triệt, triển khai toàn diện, kịp thời các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành, bảo đảm phù hợp, sát với tình hình thực tế. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, thanh tra, ủy ban kiểm tra, pháp chế và ban chỉ đạo 1389 thực hiện tốt công tác xác minh, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; xây dựng các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trong đơn vị có hiệu quả, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, đảm bảo đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt người vi phạm, tội phạm.

Cơ quan chức năng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đúng thẩm quyền, quy định pháp luật; tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết luận chính xác; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ và mối quan hệ của quân nhân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân, nhân dân trên địa bàn Quân khu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò tổ chức chỉ huy, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng ngừa các vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật xảy ra, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: Vũ Hải