Công tác tư tưởng (CTTT) trong quản lý bộ đội là hoạt động đặc biệt quan trọng nhằm bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tuy nhiên, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tư tưởng, một số đơn vị phương pháp, cách thức tổ chức còn hạn chế dẫn đến tình hình vi phạm kỷ luật quân đội vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT làm tốt CTTT, nhất là trong quản lý, giáo dục và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu. Hầu hết cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp có nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong quản lý, rèn luyện bộ đội; có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Cùng với tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, các cấp đã coi trọng phát huy dân chủ gắn với hoàn thiện cơ chế, quy chế trên các mặt công tác để nắm, quản lý tình hình đơn vị, chất lượng các tổ chức, diễn biến tư tưởng của bộ đội; kết hợp chặt chẽ giáo dục nhận thức với các phong trào, các cuộc vận động để quản lý quân nhân; duy trì có nền nếp các khâu, các bước: quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Các cấp đã chú trọng phát huy tốt vai trò các tổ chức, lực lượng và mọi phương tiện làm CTTT; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội (QLBĐ) và từng bước hướng dẫn quân nhân tự quản lý.


Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trao đổi với thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu về công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội.

Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị, phụ trách Cục Chính trị Quân khu trao đổi với chúng tôi: Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu luôn xác định công tác tư tưởng giữ vai trò tiên phong, giáo dục, định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Hằng năm đều tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT thực hiện tốt CTTT trong quản lý rèn luyện kỷ luật bộ đội. Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện CTTT đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của từng đơn vị. Chủ động chỉ đạo nhân rộng, phát huy các mô hình như: “Chuyện tốt ở đại đội”, “Tổ 3 người cùng tiến”, “Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao Vàng”, “Câu lạc bộ nói tiếng dân tộc” của Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 để các đơn vị vận dụng phù hợp với đơn vị mình trong CTTT, QLBĐ…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng có lúc chưa đầy đủ; nội dung, hình thức lãnh đạo chưa toàn diện, phong phú; công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trong quản lý, giáo dục, chấp hành pháp luật, kỷ luật chưa sâu, chưa kỹ, chưa hết đối tượng; khi xem xét, đánh giá, nhận định về tình hình tư tưởng, kỷ luật còn nóng vội, thiếu thận trọng, chưa chính xác. Việc dự báo và giải quyết tư tưởng trong quản lý quân nhân và tình hình đơn vị còn thiếu chủ động, nhạy bén, nhất là những thời điểm nhạy cảm. Công tác nắm, dự báo về tư tưởng, kỷ luật có thời điểm chưa theo kịp sự biến đổi của tình hình, còn chủ quan, đơn giản, giải quyết ngăn ngừa chưa kịp thời, dẫn đến các vụ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống, uy tín và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để công tác tư tưởng trong quản lý rèn luyện kỷ luật thiết thực, hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo CTTT trong QLBĐ. Hằng tháng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo (khi cần thiết phải có nghị quyết chuyên đề). Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu, các bước của CTTT trong QLBĐ. Nắm chắc tư tưởng, tâm trạng, dự báo chính xác diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên chủ động theo dõi, đánh giá, phân loại cụ thể đến từng đối tượng theo phân cấp để đề xuất, thực hiện những biện pháp sát, đúng trong giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Chú trọng kết hợp giữa quản lý tư tưởng với quản lý kỷ luật, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, không để bị động bất ngờ.

Bên cạnh đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị với đổi mới công tác quản lý tư tưởng. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của tuyên truyền miệng, trực quan và các cơ quan báo chí ở Trung ương, Báo Quân khu, báo các địa phương và các thiết chế văn hóa ở đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả CTTT trong QLBĐ. Kết hợp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng với tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tính hình thức trong các phong trào thi đua. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, mọi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác tham gia CTTT. Đồng thời lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

Công tác tư tưởng trong quản lý, giáo dục bộ đội chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội là nội dung quan trọng, quyết định kết quả xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, các cấp cần nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của CTTT trong quản lý bộ đội để quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Bài và ảnh: Khương Doãn