Sư đoàn 3 vừa chỉ đạo 3 trung đoàn và khối các tiểu đoàn trực thuộc tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Tham gia hội thi cấp cơ sở có 178 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó đại đội, tiểu đoàn. Mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm: Soạn 1 bài giảng chính trị trong chương trình giáo dục chính trị năm 2023 (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống về tư tưởng kỷ luật và sư phạm trong quá trình giảng bài; thi kiến thức (trắc nghiệm kết hợp tự luận).


Quang cảnh Hội thi tại Trung đoàn 2.

Thông qua hội thi, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức, quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị. Đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tổ chức giáo dục chính trị tại đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

NHƯ KHÁNH