Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liên tục phát tán những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thủ đoạn tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lực lượng 47 các cấp trong LLVT Quân khu đã triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu. Trong đó, công tác giáo dục chính trị được đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu. Lực lượng nòng cốt các đơn vị ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đã chủ động bám mạng, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, kịp thời có giải pháp đấu tranh đồng bộ, thống nhất, tạo sự lan toả sâu rộng. 


Ảnh minh họa.

Nổi bật là, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho 100% sĩ quan, QNCN tại cơ quan, đơn vị. LLVT tỉnh đang duy trì 3 trang, 10 nhóm hoạt động tương đối hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp các lực lượng, thông qua các tổ nòng cốt đăng tải 258 tin bài tuyên truyền liên quan đến chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh với 974 tài khoản facebook chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, số lượt người tham gia 44.659 lượt.

 Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Sư đoàn 3 đã xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì có hiệu quả hoạt động các trang, nhóm facebook của đơn vị, tích cực tham gia hoạt động của các trang nhóm, blog của cấp trên (Sư đoàn đang có 5 trang, 6 nhóm facebook hoạt động có chất lượng, hiệu quả với hàng ngàn bài viết có chất lượng đấu tranh với hàng trăm lượt tài khoản, trang nhóm có nội dung xuyên tạc, phản động.

Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Lữ đoàn 210 tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu của cá nhân về học tập và làm theo Bác để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn thông qua các hoạt động tuyên truyền trực quan panô, băng rôn, phát tin truyền thanh nội bộ, viết tin bài gương người tốt, việc tốt,…Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình mới gắn lý luận với thực tiễn. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được đa dạng hóa về hình thức, như: Tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc thi trắc nghiệm, thi tự luận trên mạng Intemet; xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử và phát triển các ứng dụng trên mạng xã hội, các thiết bị di động thông minh để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không ngừng mở rộng thành phần, lực lượng tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực phản động, thù địch. Bám sát các sự kiện, nắm bắt thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để có bài viết cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân với quân đội của các thế lực thù địch. Cơ quan chính trị các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp trong đấu tranh tư tưởng, tránh hình thức, đơn giản; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia; chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; quy chế sử dụng internet, thông tin tuyên truyền.

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành, đơn vị, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

KHƯƠNG DOÃN