Xác định rõ vị trí, vai trò công tác kỹ thuật, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị LLVT tỉnh nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành. Qua đó, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm tốt VKTBKT phục vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác.

Đại đội 29, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh là đơn vị có nhiệm vụ quản lý, cất giữ, bảo đảm vũ khí, khí tài, đạn dược phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên,  xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật, hệ thống sổ sách, biển bảng, xây dựng chính quy ngành, thường xuyên củng cố nhà kho đúng quy định.

Thiếu tá Đỗ Đình Thành, Đại đội trưởng Đại đội 29 cho biết: Đơn vị đặc biệt coi trọng quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược, cơ sở vật chất và cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn kho tàng, đơn vị. Duy trì tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ, phòng, chống cháy, nổ theo đúng kế hoạch, bảo đảm thuần thục, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra. Công tác huấn luyện kỹ thuật, tham gia tập huấn cán bộ, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề luôn đạt kết quả cao; huấn luyện theo phân cấp hằng năm đủ nội dung, chương trình, quân số đạt 98,8%, kết quả 100% đạt khá, giỏi. 


Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: Phòng Kỹ thuật phát huy vai trò cơ quan tham mưu, trung tâm phối hợp hiệp đồng, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kỹ thuật. Đồng thời tập trung xây dựng ngành kỹ thuật vững mạnh, thường xuyên giáo dục, quán triệt 100% cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng Kỹ thuật chủ động hướng dẫn, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các mặt nhiệm vụ công tác kỹ thuật, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Cụ thể đã bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ TBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của LLVT tỉnh, nhất là cho diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Việc khai thác, sử dụng TBKT đúng mục đích, đạt 100% kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất TBKT.

Công tác huấn luyện kỹ thuật và hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị xây dựng đầy đủ kế hoạch, chuẩn bị giáo án, vật chất huấn luyện chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng. Hằng năm, tham gia tập huấn cán bộ ngành, tổ chức kiểm tra trình độ, kỹ năng nghề cho nhân viên kỹ thuật đúng, đủ thành phần theo quy định. Huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch, quân số tham gia thường xuyên đạt 98,8% trở lên. Kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành quân khí, xe máy có 100% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt giỏi.

Với phương châm “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh thường xuyên bảo đảm kỹ thuật số lượng lớn vũ khí, đạn dược, trang bị phục vụ huấn luyện, SSCĐ của LLVT tỉnh với hệ số kỹ thuật từ 0,95 đến 1. Bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật của xe ô tô, xe thiết giáp, tham gia giao thông trên 200 nghìn km/năm an toàn tuyệt đối. Tổ chức phát động và duy trì có hiệu quả phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT; triển khai có hiệu quả kế hoạch năm an toàn giao thông. Công tác nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, riêng năm 2022 có 10 sáng kiến đề nghị Hội đồng Khoa học Bộ CHQS tỉnh nghiệm thu, chứng nhận và đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng và kiện toàn đầy đủ các loại văn kiện bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật hiện có. Hoàn thành chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật. Duy trì nghiêm ngày kỹ thuật ở phân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ huy các cấp duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, chú trọng kiểm tra cấp xã và trong huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Các hạng mục, công trình kho, trạm, khu kỹ thuật thường xuyên được củng cố gắn với đẩy mạnh công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, tạo vành đai an toàn tuyệt đối với cơ sở kỹ thuật.

Hằng năm, các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Bài và ảnh: NGUYỄN HÙNG