Sáng 10-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023.

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã triển khai các nội dung Chương trình phối hợp công tác dân vận đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và từng địa phương.

Các cơ quan đã thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, đối phó với dịch bệnh, giữ gìn ổn định xã hội; nâng cao đời sống nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia làm công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt công tác dân vận của lực lượng vũ trang, huy động được sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang trong tình hình mới.


Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. 


Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam điều hành hội nghị.

Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp năm 2023 giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác dân vận.

Từ kết quả hoạt động thực tiễn những năm qua cho thấy, Chương trình phối hợp là một chủ trương đúng đắn, đổi mới phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu các ý kiến tham luận, hoàn thiện báo cáo tổng kết, đồng thời căn cứ vào Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026 để bổ sung, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương và của ngành Dân vận trong năm 2024.

Để khắc phục những hạn chế trong phối hợp thực hiện công tác dân vận đã nêu trong báo cáo tổng kết và tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị, các cơ quan tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác dân vận.


Quang cảnh hội nghị.

Phối hợp nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, giải pháp mới về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác dân vận và những nội dung có liên quan đến phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc trong nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả, không để xảy ra "điểm nóng" gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo trong tuyên truyền, vận động định hướng dư luận xã hội.

Thường xuyên, liên tục chủ động phối hợp trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Quán triệt thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận.

Theo QĐND