Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

Năm 2023, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đảng bộ Quân khu đã đề ra, được QUTƯ, BQP đánh giá cao.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị Đảng ủy Quân khu ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.     Ảnh: Khương Quang


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao bằng khen, giấy khen của Đảng ủy Quân khu tặng các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.     Ảnh: Trung Hiếu

Nổi bật là lãnh đạo công tác phối hợp, nắm, dự báo tình hình, tham mưu với QUTƯ, BQP chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm quy định SSCĐ ở các cấp; thông tin liên lạc, vũ khí trang bị, vật chất dự trữ SSCĐ đúng quy định. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, chiến lược, đề án, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về công tác quân sự, quốc phòng. Xây dựng tiềm lực KVPT theo đúng lộ trình từng năm; công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN có hiệu quả; trình độ, nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo diễn tập KVPT, diễn tập phòng thủ dân sự các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; chất lượng lực lượng DQTV, DBĐV được nâng lên; hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hiệu quả. 

Chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất; hoạt động thi đua gắn với triển khai các cuộc vận động có nhiều sáng tạo, hiệu quả. Biên chế tổ chức lực lượng, việc sáp nhập, giải thể, điều chuyển nhiệm vụ đúng quy định của Bộ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên; năng lực chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ; trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ và khả năng cơ động của bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, VKTB, kho, trạm an toàn tuyệt đối; an toàn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí. Hoạt động tư pháp, thanh tra, pháp chế thực hiện đúng quy định; khoa học quân sự và công tác đối ngoại quốc phòng kết quả tốt.

Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của QUTƯ về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tập trung xây dựng các mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, nhất là xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; đi sâu khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đấu tranh, ngăn ngừa không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp luôn được coi trọng, làm tốt công tác quy hoạch, có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng nâng cao; thực hiện bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm tính ổn định, cân đối. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành có nền nếp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phương pháp, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng được đổi mới, lề lối làm việc khoa học, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, sâu sát cơ sở; đề cao tính chủ động, sáng tạo, năng lực cụ thể hóa, xây dựng, triển khai, thực hiện nghị quyết và đột phá giải quyết những vấn đề trọng tâm, then chốt.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao trong thời gian tới. Nhận thức rõ tình hình nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp lãnh đạo; đột phá tạo chuyển biến vững chắc trong lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết đại hội đảng các cấp; nâng cao năng lực tham mưu, hiệp đồng các lực lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, ứng phó kịp thời mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; tổ chức luyện tập, diễn tập, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện; kiện toàn, bổ sung các phương án sát yêu cầu nhiệm vụ. Giữ vững vai trò nòng cốt, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, từng bước vững chắc. Xây dựng lực lượng DQTV có quy mô, số lượng hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ địa phương; chỉ đạo chặt chẽ triển khai Đề án xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2020 -2025, trọng tâm là xây dựng chốt chiến đấu, tiểu đội dân quân thường trực các xã biên giới; xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, chất lượng chính trị tốt.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng SSCĐ cao của LLVT Quân khu; thực hiện quy hoạch tổ chức lực lượng, sáp nhập, giải thể, thành lập, tổ chức lại các đơn vị theo kế hoạch; điều chỉnh, cân đối quân số theo chức danh biểu biên chế mới. Tiếp tục quán triệt nghị quyết của QUTƯ, Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo; ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ; trọng tâm thực hiện đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự”. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; tập trung nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của  cấp ủy, chỉ huy các cấp trong nắm, dự báo, quản lý tư tưởng, kỷ luật, các mối quan hệ xã hội của quân nhân.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; xây dựng ý chí quyết tâm cao, động cơ, trách nhiệm đúng đắn, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động. Chủ động, sáng tạo, đổi mới hoạt động thi đua gắn thực hiện các cuộc vận động, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu. Đấu tranh kiên quyết với quan điểm sai trái, tư tưởng phản động và mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nghiên cứu đề ra các mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và tổ chức, sinh hoạt đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ quân sự địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, phù hợp tổ chức biên chế mới. Chủ động bổ sung quy hoạch cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; điều hành quy hoạch đúng nguyên tắc; đổi mới phương pháp, cách làm trong nhận xét, đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt. Tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; gắn trách nhiệm cá nhân rõ ràng, nhất là người đứng đầu, nói đi đôi với làm; thực hiện đúng chỉ đạo “7 dám” của Đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư QUTƯ về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Quân đội.

Năm là, lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hậu cần, tài chính, đồng thời triển khai có hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng gắn với xây dựng thế trận KVPT và phát triển kinh tế xã hội. Bảo đảm đồng bộ, chất lượng VKTBKT cho các nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc phương châm, quan điểm của Đảng về nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự và đối ngoại quốc phòng. Tăng cường hoạt động công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, bảo đảm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm.

Thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, là cơ sở vững chắc, tiền đề quan trọng để LLVT Quân khu nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.