Sáng 6-6, Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp tại Bộ tư lệnh Quân khu và trực tuyến tới 16 điểm cầu tại các đơn vị thuộc Quân khu.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu thông tin đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị về việc thực hiên chương trình làm việc toàn khóa của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã thông tin về việc thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp thông qua các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đề cương báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Sau hội nghị, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân trên địa bàn; tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Khương Quang