Đại tá Nông Văn Đăng, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn Công binh 575

Lữ đoàn Công binh 575 với nhiệm vụ chính trị trung tâm là: Huấn luyện, xây dựng chính quy, SSCĐ; thi công xây dựng các công trình quốc phòng; rà phá bom, mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm công binh cho các cuộc diễn tập... Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện lực lượng phân tán trên nhiều hướng, khó khăn, gian khổ, độc hại và yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Năm 2023, thực hiện điều chỉnh tổ chức Quân đội bảo đảm tinh, gọn, mạnh theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn tiếp nhận, sáp nhập nguyên trạng Lữ đoàn Công binh 219, Quân đoàn 2. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tập trung xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” và xác định đây là nền tảng để Lữ đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 575 động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị trước giờ hành quân diễn tập.   Ảnh: TH

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nội dung then chốt, quyết định xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện nội dung này, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các lĩnh vực hoạt động, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng các công trình quốc phòng. Trọng tâm hướng vào thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới” và kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường quán triệt nhiệm vụ, giáo dục truyền thống; về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Quá trình thực hiện, Lữ đoàn kết hợp đa dạng hình thức, phương pháp, với phương châm cụ thể, thiết thực, sát đối tượng, tình hình đơn vị. Để nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội, kịp thời xử lý những vướng mắc, vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo thực hiện tốt phương châm: “Gần bộ đội, hiểu bộ đội, tin bộ đội”. Đồng thời, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực tuyên truyền lan tỏa gương người tốt, việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; kiên quyết đấu tranh với nhận thức sai trái, tư tưởng ngại khó, ngại khổ, hình thức, thỏa mãn dừng lại trong xây dựng đơn vị. Nhờ đó, toàn đơn vị là một khối đoàn kết, thống nhất cao, kỷ luật nghiêm. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Đảng ủy Lữ đoàn chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là năng lực quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết. Tập trung đi sâu vào nâng cao chất lượng, quy trình xây dựng nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; gắn chặt công tác xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Gắn tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng TSVM với kết quả xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, đề cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực và tự chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, phân loại đảng viên, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Duy trì tốt việc nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đảng viên hằng năm gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, ý thức trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của từng đảng viên được nâng cao. 


Bảo đảm vượt sông bằng cầu PMP 60 tấn cho xe tăng,  bộ binh phát triển tiến công trong diễn tập PT-23.   Ảnh: TH

Để xây dựng đơn vị đúng phương châm “tinh, gọn, mạnh”. Lữ đoàn xác định trọng tâm, đột phá là: Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, khả năng SSCĐ theo đúng sự chỉ đạo của Quân khu. Thời gian qua Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp khoa học, phù hợp với đối tượng, đặc điểm địa bàn, sát với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị công binh; lấy bộ đội làm trung tâm, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ làm then chốt. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát huy dân chủ, vai trò, năng lực làm tham mưu của cán bộ, đảng viên trong đơn vị với cấp ủy, người chỉ huy các cấp. Trong đó, xác định các cơ quan, đơn vị còn yếu, thiếu về mặt nào thì xây dựng điểm về mặt đó. Từ kinh nghiệm thực tế rút ra, Lữ đoàn chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện từ khâu xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; trọng tâm là duy trì nền nếp thông qua giáo án ngoài thực địa và tăng cường sử dụng đội mẫu. Trong huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, đi sâu huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật sát thực tế chiến đấu và nhiệm vụ bảo đảm công binh trong tác chiến; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội. Kết thúc mỗi giai đoạn, đề mục huấn luyện, Lữ đoàn đều tổ chức hội thi, hội thao kiểm tra, đánh giá kết quả. Nhằm tạo sự vững chắc trong xây dựng đơn vị VMTD, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và luôn xem đó là khâu đột phá quan trọng. Theo đó, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Cán bộ, chỉ huy tích cực bám, nắm bộ đội, tăng cường quán triệt, giáo dục xây dựng ý thức tự giác của quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, chế độ, quy định của đơn vị. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật để giáo dục, răn đe và nâng cao nhận thức. Các cơ quan, đơn vị gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng, củng cố doanh trại chính quy “ Sáng, xanh, sạch, đẹp” để bộ đội yên tâm gắn bó với đơn vị. 

Cùng với các giải pháp trên, Lữ đoàn quan tâm bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng điều chỉnh, bổ sung lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần phục vụ các nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ SSCĐ, thi công các công trình quốc phòng, huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, đảm bảo vượt chỉ tiêu về rau xanh, thịt, cá,... thiết thực góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; duy trì nền nếp chế độ bảo quản ngày, tuần, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn, không để hư hỏng, mất mát, cháy nổ; đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 575 tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống của Lữ đoàn “Mở đường, thọc sâu, bảo đảm cơ động tốt”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đẩy mạnh hoạt động giao lưu với đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Ảnh: TH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục