Nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với những quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị, Quân khu 1 đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh cảm hóa, chấn chỉnh những đối tượng chống đối Đảng, Nhà nước và quân đội; qua đó đã góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức phòng, chống có hiệu quả âm mưu thủ đoạn mua chuộc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo cán bộ, đảng viên chống phá chế độ.

Hiện nay xuất hiện một số cán bộ nghỉ hưu có trình độ, học vấn chuyên môn cao, thậm chí đã qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong lực lượng vũ trang (LLVT) có nhận thức nhạy bén nhưng lập trường, quan điểm chính trị không vững vàng, ngộ nhận, bộc lộ rõ tư tưởng bất mãn, cơ hội chính trị; biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất phương hướng và lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, về tương lai và những giá trị của chủ nghĩa xã hội; phát ngôn, viết, đăng tải, phát tán thông tin trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của quân đội, thể hiện thái độ, hành động gây mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hoang mang trong dư luận, quần chúng nhân dân. Đặc biệt, một số văn nghệ sĩ, trí thức có bản lĩnh chính trị không vững vàng bị tác động lôi kéo vào các tổ chức hội, nhóm bất hợp pháp, biên soạn, ký tên “kiến nghị”, “thư ngỏ”, “tuyên bố”, tập thể… Những đối tượng này được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng lôi kéo, tạo dựng “ngọn cờ” tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội và chế độ.  Coi việc đấu tranh là “chân lý”, “lẽ phải”, đấu tranh “vì dân”, “vì nước”, tìm “đường đi mới đúng đắn hơn” cho dân tộc.


Tranh minh họa. Nguồn: Tuyengiao.vn

Thực trạng trên đòi hỏi các cơ quan, đơn vị LLVT phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động rà soát, đánh giá đúng đối tượng, nhận diện rõ những cá nhân bất mãn, cơ hội chính trị, tiến hành phân loại và lựa chọn phương pháp đấu tranh, cảm hóa cho phù hợp. Chủ động xây dựng các kịch bản theo các tình huống, phân công, phân cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện bảo mật thông tin theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của quân đội; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội. 

Phát huy vai trò, hiệu quả của các cơ quan báo chí truyền thông từ Trung ương, Quân khu đến các địa phương và toàn dân trên địa bàn vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thường xuyên, liên tục, nhanh chóng, kịp thời, tạo sức mạnh tổng hợp của các kênh thông tin chính thống qua việc phản ánh hiệu quả và thành tựu đạt được trong thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới xây dựng đất nước của Đảng, những vấn đề của đời sống xã hội và Quân đội để tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa những đối tượng có suy nghĩ lệch lạc. Đồng thời, đấu tranh, cảm hóa thông qua các sự kiện gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành, cơ quan, đơn vị; gặp mặt dịp lễ, tết, gặp mặt thông qua các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm “thu phục nhân tâm” đối tượng, tạo cho đối tượng cảm giác được gần gũi, được quan tâm, không bị “bỏ rơi”, vẫn còn “giá trị” trong tập thể.

Cùng với đó, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, tiến hành đấu tranh cảm hóa qua đối thoại trực tiếp, kết hợp răn đe, cảnh báo đối tượng. Thông qua trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, đối thoại để tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp phê phán, chỉ rõ những cái sai và tác hại của các quan điểm sai trái, định hướng nhận thức đúng và phân tích những yếu tố sai phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội để nhắc nhở, răn đe, cảnh báo những đối tượng có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… giữ vững sự ổn định chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. 

KHƯƠNG DOÃN          

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục