Báo Quân khu Một trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bắc Kạn.


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu.

Nhiệm kỳ này, tôi rất vinh dự được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu ứng cử tại tỉnh Bắc Kạn. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng tập thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Quốc hội, theo hướng dân chủ hơn, thực chất hơn, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, để có đánh giá đúng, toàn diện; đồng thời gần gũi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, có những quyết sách đúng đắn đối với những vấn đề trọng đại của đất nước. Luôn phát huy trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong giám sát quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương; kịp thời chuyển tải những kiến nghị, đơn thư khiếu nại của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; thực hiện tốt quyền giám sát, đôn đốc việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Hai là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với Đảng, với Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; chống tham ô, tham nhũng, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Ba là, tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội và tiếp xúc cử tri; chủ động đóng góp với Quốc hội việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; kiến nghị với Quốc hội ban hành các đạo luật liên quan đến quốc kế dân sinh, an sinh xã hội, nhằm huy động nhiều hơn nguồn lực để phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Trọng tâm là đề nghị Quốc hội tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành Luật Dân tộc, Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong lĩnh vực dân tộc theo phương châm thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc; khắc phục cơ bản những bất cập hiện nay về thể chế và chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bốn là, Bắc Kạn là tỉnh miền núi, đa dân tộc chung sống, có nhiều lợi thế để phát triển, nổi bật là tinh thần đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, vì sự nghiệp cách mạng chung của các dân tộc trong tỉnh, tài nguyên thiên nhiên phong phú, tiềm năng du lịch dồi dào... đã trở thành động lực chính cho tỉnh nhà phát triển. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều điểm nghẽn và khó khăn, thách thức như: Hạ tầng giao thông chưa phát triển, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp, số lao động chất lượng cao chưa nhiều, chưa tạo được nhiều việc làm tại địa phương. Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, tôi sẽ có những kiến nghị để Quốc hội xem xét cơ chế chính sách phù hợp để Bắc Kạn và các tỉnh tương đồng có điều kiện phát triển.

Năm là, trên cương vị Phó Tư lệnh Quân khu 1, là đại biểu của Trung ương ứng cử tại tỉnh Bắc Kạn, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, chủ động nắm tình hình, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an nhân dân cùng các bộ, ban, ngành Trung ương tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung kiến nghị sửa đổi Luật Sĩ quan QĐND, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Luật Công an nhân dân phù hợp với các bộ luật hiện hành, nhất là Luật Lao động, bảo đảm nâng cao đời sống cho cán bộ LLVT. Đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

PV
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục