Đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng
Cập nhật ngày: 08/07/2024 07:49 (GMT +7)

Thiếu tướng LÊ VĂN THƠ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phát huy truyền thống “Trung thành, nguyên tắc, đoàn kết, chủ động, hiệu quả” của Cục Chính trị và truyền thống LLVT Quân khu, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Cục Chính trị đã không ngừng đổi mới, phát triển toàn diện, trở thành động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm, xây dựng Đảng bộ TSVM, tiêu biểu, Cục Chính trị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra việc thực hiện mô hình “Mỗi tuần một điều luật” tại Lữ đoàn Pháo binh 382.     Ảnh: QUỐC HẢ

Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật và hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng (TĐKT). Bám sát quy chế, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khâu, các bước của công tác TĐKT. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và quy trình tổ chức phong trào thi đua. Gắn phong trào TĐQT với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, quân đội, Quân khu... bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng...

Quá trình triển khai công tác TĐKT và phong trào TĐQT, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở các biểu hiện lệch lạc; kịp thời biểu dương, khen thưởng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh phong trào TĐQT, tập trung vào hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, về “đối tượng”, “đối tác”, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Đồng thời triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo được nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ được nâng cao; các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, các quy chế, quy định được thực hiện nghiêm túc; phong cách, phương pháp, tác phong công tác được đổi mới, luôn sâu sát cơ sở; đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, nghiêm túc; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Phát huy được tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu. Đặc biệt, phát huy truyền thống “Trung thành, nguyên tắc, đoàn kết, chủ động, hiệu quả”, Cục Chính trị đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ.

Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nội dung giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tham mưu, chỉ đạo có nền nếp, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; tích cực đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm và nguyên tắc của Đảng, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên. Hướng dẫn, triển khai mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” gắn với thực hiện “3 đề cao, 5 chống” sát với đặc thù nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, hướng dẫn tổ chức đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng đảng viên, tổ chức đảng chặt chẽ đúng quy định.

Quán triệt và thực hiện các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, đạt hiệu quả thiết thực. Hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp quán triệt, triển khai với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm, phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc. Chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Quân khu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai.

Chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”; các mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỉ luật”... Phụ nữ, công đoàn có các phong trào “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “5 không, 3 sạch”, “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”...; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ, xây dựng cảnh quan, môi trường. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, hội viên, đoàn viên và tham gia công tác xây dựng Đảng.

Phong trào TĐQT tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua “Xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD” được các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc và cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng đơn vị. Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến tiến bộ trong chấp hành các chế độ, quy định về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia huấn luyện quân sự, học tập chính trị và hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Kết quả kiểm tra chính trị hằng năm đạt giỏi, quân sự đạt khá. 100% cán bộ, chiến sĩ của Cục chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) với hình thức, bước đi, cách làm phù hợp. Triển khai thực hiện nghiêm túc ở cả 3 khâu: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng. Hằng năm và trước mỗi đợt thi đua, Cục định hướng tiêu chí lựa chọn ĐHTT toàn diện và ĐHTT trên từng lĩnh vực; tập trung vào những tập thể, cá nhân nhiệm vụ nhiều, phức tạp, nhiệm vụ mới, khó; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập thể, cá nhân phát huy khả năng, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Sau mỗi đợt thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng kịp thời; qua đó, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các ĐHTT có thành tích, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thúc đẩy, cổ vũ các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên.

Bên cạnh đó công tác khen thưởng được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng hướng dẫn, nguyên tắc, quy trình và đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Trong bình xét ở các cấp đã luôn coi trọng tiêu chuẩn, bảo đảm tỷ lệ hợp lý, không vì tỷ lệ mà hạ thấp tiêu chuẩn làm giảm chất lượng công tác khen thưởng. Công tác bình xét khen thưởng được tiến hành dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, kịp thời. Do vậy, đã cổ vũ động viên phong trào thi đua sôi nổi trong LLVT Quân khu nói chung và Cục Chính trị nói riêng.

Với những thành tích đã đạt được, giai đoạn 2019-2024, Cục Chính trị luôn là đơn vị mẫu mực dẫn đầu phong trào thi đua với 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; 1 lần được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua và 7 lần được tặng bằng khen; có 76 tập thể và hơn 200 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục