Ngày 27-4, đoàn công tác Quân khu đã tiến hành kiểm tra thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 50 và công tác kỹ thuật giai đoạn 2017-2021 tại Lữ đoàn Xe tăng 409.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đánh giá: Trong 5 năm qua (2017-2021), Lữ đoàn Xe tăng 409 đã tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu và bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật (CTKT), bảo đảm kịp thời VKTBKT cho thực hiện nhiệm vụ Quân khu giao; triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và hoạt động thường xuyên của đơn vị.


Đoàn công tác kiểm tra nhà xe của Lữ đoàn.

Lữ đoàn đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, dồn dịch, trả trên VKTB đạn dược, vật tư kỹ thuật theo mệnh lệnh; khai thác, sử dụng VKTBKT đúng tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Kiểm tra nổ máy 2 xe huấn luyện sử dụng hệ thống thông tin, ổn định bảo đảm tốt; thực hành mở niên ngắn hạn xe T54 đúng trình tự bảo đảm thời gian, hệ thống thông tin ổn định, xe cơ động bảo đảm tốt; thực hành vận chuyển xe tăng bằng xe MAZ động tác lên xuống xe thành thục, bảo đảm an toàn. Đơn vị đã tích cực củng cố nhà xe, trạm xưởng, hoàn thành vượt chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ VKTB, duy trì có nền nếp các chế độ công tác kỹ thuật, có nhiều biện pháp và tích cực bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khôi phục tình trang kỹ thuật cho VKTBKT thực hiện nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên đạt Kt=1; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; duy trì có nền nếp CTKT, công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật có chuyển biến vững chắc. Trong 5 năm đơn vị đăng ký, triển khai thực hiện 64 sáng kiến được công nhận và ứng dụng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT và huấn luyện kỹ thuật.

Ban chỉ đạo 50 của đơn vị thường xuyên được kiện toàn, xây dựng đầy đủ kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của cuộc vận động. Duy trì chặt chẽ công tác theo dõi, quản lý xe mô tô, ô tô quân sự cũng như cá nhân.


Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thực hành vận chuyển xe tăng bằng xe MAZ.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác chỉ ra một số điểm tồn tại đơn vị cần sớm khắc phục. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thời gian tới tăng cường tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, cứu sập, bảo vệ cơ quan, đơn vị… theo quy định. Rà soát bổ sung các kế hoạch, hệ thống sổ sách đăng ký thống kê. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ nhất là cán bộ, nhân viên kỹ thuật về nội dung, mục tiêu CVĐ 50 nói riêng và CTKT nói chung.  

Tin và ảnh: VŨ HẢI
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục