Bảo Lâm là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Cao Bằng với dân số hơn 66 nghìn người gồm 9 dân tộc cùng chung sống. Thời gia qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đời sống kinh tế-xã hội của địa phương có những bước phát triển tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố vững mạnh, quốc phòng- an ninh được giữ vững…

Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, đảm bảo hậu cần, tài chính, kỹ thuật, xây dựng doanh trại chính quy “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng luyện tập, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2024. Các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chính sách quân đội, hậu phương quân đội đạt hiệu quản thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương,  nội bộ đoàn kết thống nhất đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh.

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; chỉ đạo tiến hành công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) cho các đối tượng và toàn dân. Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh. Đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động, chương trình công tác của Ban chỉ đạo về KVPT huyện theo Nghị định số 21/NĐ-CP, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về KVPT. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng.


Lực 
lượng dân quân tự vệ làm công tác dân vận, nạo vét, khơi thông mương thủy lợi tại xã Vĩnh Quang.

LLVT huyện được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực cứu hộ, cứu nạn. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên được chú trọng, không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 12 xã, 1 thị trấn quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Giáo dục QPAN, đưa công tác này đi vào nền nếp; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức bồi dưỡng, phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở; chú trọng đối tượng là cán bộ chủ trì, trưởng xóm, bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và học sinh trên địa bàn; chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của huyện... Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ QSQP bảo vệ Tổ quốc, thiết thực góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung xây dựng lực lượng DBĐV “vững mạnh, chất lượng”, lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, phù hợp đặc điểm địa bàn; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp làm tốt việc đăng ký, quản lý, xét duyệt, tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, Ban CHQS huyện phối hợp với cơ quan chức năng gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn xây dựng lực lượng DBĐV và đội ngũ cán bộ cơ sở cho địa phương; chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng DBĐV.

Cùng với quan tâm tổ chức xây dựng lực lượng, chỉ đạo các đơn vị LLVT tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái quốc phòng, phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn...

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Quân sự tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp các lực lượng theo Nghị định số 03 của Chính phủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Nắm tình hình các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các điểm, khu vực nhạy cảm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xử lý kịp thời. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập KVPT cấp xã năm 2024 theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo đúng quy định. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận, củng cố mỗi quan hệ gắn bó mật thiết quân - dân, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trung tá Cam Đức Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bảo Lâm, Cao Bằng
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục