Chiều 21-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hội nghị có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất nhận định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 513 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện công tác tài chính theo đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương đã xác định trong Nghị quyết. Đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, vững chắc, nhất là trong huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện hiệu quả các đề án, dự án trong KVPT. Công tác phân bổ, bố trí ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng các tiềm lực trong KVPT tỉnh, huyện, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19. Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành địa phương trong xây dựng kế hoạch bảo đảm tài chính khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và bảo đảm tài chính trong tác chiến KVPT.


Các đại biểu dự hội nghị.

Từ năm 2013 đến năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị khai thác nguồn ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi cho chuẩn bị động viên, đầu tư xây dựng Trung đoàn 831 hơn 71 tỷ đồng;chi diễn tập KVPT, PCLB, PCCR… 57 tỷ đồng; bảo đảm 356 tỷ đồng chi cho kinh phí nghiệp vụ; 257 tỷ đồng chi cho xây dựng cơ bản; chi huấn luyện, tập huấn và bảo đảm trang phục DQTV là 267 tỷ đồng; 142 tỷ đồng chi cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19… bảo đảm kịp thời cho thực hiện các nhiệm vụ; đúng nguyên tắc tài chính, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí.

Triển khai thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính theo Nghị quyết số 915 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 1984 của Đảng ủy Quân khu 1 về đổi mới cơ chế quản lý tài chính giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo lập nguồn tài chính, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết luôn gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương hằng năm, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn vững mạnh, vững chắc.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm tài chính cho các nhiệm vụ trong những năm tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính, đồng thời bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ dự toán ngân sách hằng năm để triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý, sử dụng ngân sách. Điều hành thực hiện dự toán ngân sách theo hướng linh hoạt, sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ, trong đó tập trung ưu tiên bảo đảm ở mức cao cho các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; huấn luyện, SSCĐ; giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ, trang bị kỹ thuật mới; thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm đời sống bộ đội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 513 của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường hơn nữa việc giáo dục, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả thường xuyên và đột xuất, khi có tình huống khẩn cấp về quốc phòng và trong tác chiến KVPT. Chủ động điều hành, thực hiện tốt việc phân bổ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, chấp hành dự toán ngân sách hàng năm được phê duyệt bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, linh hoạt, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thứ tự ưu tiên, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ.


 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513.

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; thường xuyên kiện toàn, xây dựng cơ quan tài chính vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai đồng bộ, quyết liệt những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí trong hoạt động công tác tài chính. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra nghiệp vụ của cơ quan tài chính với kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và hoạt động giám sát của tập thể quân nhân; tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát, nhất là đối với nội dung quản lý, sử dụng nguồn thu; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản. Chấp hành, thực hiện nghiêm công tác kiểm toán theo quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, giữ vững và nâng cao kỷ luật, kỷ cương đối với công tác tài chính…

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tặng Giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513.

Thực hiện: Bùi Hiệp

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục