Ngày 28-4, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, LLVT tỉnh với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tập huấn, học tập đầy đủ các chuyên đề với quân số tham gia đạt 98,7%,  100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập, làm theo. Chỉ đạo các đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong quá trình thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo “Lời Bác Hồ dạy”; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, trong đó chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp tác phong công tác của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua 5 năm có 25 tập thể, 30 cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mục đích yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị đối với người chỉ huy, người đứng đầu cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những mặt còn tồn tại của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng tặng giấy khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021.

Phương Quyền

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục