Ngày 10/3, Đảng ủy Sư đoàn 3 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đại tá Nguyễn Văn Lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 chủ trì Hội nghị.

5 năm qua, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm và trình độ, năng lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đặc biệt đã triển khai việc nghiên cứu, học tập, cập nhật những nội dung trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các bài giáo dục chính trị cơ bản cho HSQ, BS và chiến sĩ mới, giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, các chuyên đề cho đối tượng SQ, QNCN.


Quang cảnh hội nghị.

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, hệ thống truyền thanh nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ, các cuộc thi trắc nghiệm, thi tìm hiểu, phát huy có hiệu quả các trang, nhóm mạng xã hội facebook của đơn vị... trong công tác tuyên truyền. Qua đó, giúp cho việc nắm bắt thông tin lý luận và thực tiễn đối với những giá trị, nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành thường xuyên, chất lượng ngày càng nâng lên, góp phần giữ vững trận địa của Đảng trong Đảng bộ và Sư đoàn.

Thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 3 xác định tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Đề cao vai trò trách nhiệm, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ các cấp trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận gắn với thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp ủy đảng. Tăng cường sinh hoạt chính trị tư tưởng, phát huy trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong rèn luyện, phấn đấu, bồi đắp, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống... Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kịp thời định hướng tư tưởng và hành động cho người học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đưa việc học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

TRẦN KHÁNH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục