Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2022) Nâng cao chất lượng Báo Quân khu Một, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Cập nhật ngày: 20/06/2022 08:50 (GMT +7)

Báo Quân khu là cơ quan của Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu, tiếng nói của LLVT Quân khu. Những năm qua, Báo Quân khu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và sự đồng hành, hợp tác tích cực của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu. Chất lượng, uy tín của tờ báo không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Việt Bắc tin tưởng, đón nhận với tình cảm sâu sắc, chân tình.

Mặc dù biên chế cơ quan toà soạn quân số ít, vừa tiến hành xuất bản các số báo in hằng tuần vừa duy trì Báo Quân khu điện tử hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên được trẻ hóa, đào tạo cơ bản, 90% có trình độ đại học trở lên. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong xu thế toàn cầu hóa truyền thông đại chúng, với sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa tạo ra cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với Báo Quân khu. Sự phát triển mạnh của internet và truyền thông đa phương tiện và những tác động ngày càng sâu rộng của mạng xã hội, Báo Quân khu đối diện nhiều khó khăn, thách thức: Nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, công nghệ làm báo và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Nhưng với bản lĩnh của những người làm báo mặc áo lính, Báo Quân khu đã phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền, trở thành diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. 


Phóng viên Phạm Chí Dũng, Báo Quân khu tác nghiệp cùng các phóng viên báo chí tại Đại Từ, Thái Nguyên.


Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước ta phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn. Thiên tai, dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là sử dụng truyền thông, mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, chia rẽ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, hạ thấp uy tín của quân đội... Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, Báo Quân khu xác định:

 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích. Trong mọi hoàn cảnh, Báo Quân khu luôn thể hiện rõ là cơ quan ngôn luận tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của LLVT và nhân dân các dân tộc Việt Bắc. Tuân thủ nghiêm Luật Báo chí năm 2016, bám sát và chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, xuất bản, trọng tâm là Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 03-CT/QUTW ngày 2-1-2019 của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong quân đội.


Phóng viên Giang Nam, Báo Quân khu tác nghiệp trong diễn tập tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1. Ảnh: Bùi Hiệp

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, trước hết là tổng biên tập trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của cơ quan, hoạt động tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên, đặc biệt là tác nghiệp của phóng viên. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót về chính trị trên các ấn phẩm báo chí. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền trong tình hình mới; đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thống nhất, xuyên suốt trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền.

Chủ động tham mưu cho thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, phục vụ hoạt động tác nghiệp báo chí theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu làm báo đa phương tiện và thích ứng với sự phát triển, xu hướng hội tụ của báo chí, truyền thông hiện đại. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức toàn diện, tư duy nhạy bén, tính chuyên nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật,... đảm bảo cho đội ngũ phóng viên luôn giữ vững phẩm chất, nhân cách, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng thù địch, sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. 

Bám sát thực tiễn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, LLVT Quân khu, tích cực tuyên truyền về đường lối quân sự, quốc phòng, về phương hướng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường nhiều bài viết đấu tranh chống các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội... của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng. 

 Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vinh dự lớn lao, Báo Quân khu không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá KHƯƠNG VĂN DOÃN, Tổng biên tập Báo Quân khu Một

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục