Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, hơn 20 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, toàn quân đã làm tốt công tác dân vận; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên từng địa bàn; phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Toàn quân tích cực, chủ động tham gia các phong trào, cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí; thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều mô hình, cách làm phù hợp, hiệu quả.


Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai và lực lượng dân quân giúp người dân dựng lại nhà bị đổ. Ảnh: QĐND

Trong giai đoạn 2003-2022, các cơ quan, đơn vị phối hợp làm mới, sửa chữa, nâng cấp 145.636km đường nông thôn; 202.305km kênh mương nội đồng; cải tạo 3.879km lưới điện; xây dựng 5.855 nhà văn hóa, 17.926 nhà ở chính sách cho người có công, hộ nghèo; làm 1.072 cầu các loại; 934 công trình nước sạch; xóa gần 3.000 nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với đó, các đơn vị Quân đội đã hỗ trợ hơn 4.200 tỷ đồng cho địa phương phát triển kinh tế; đảm nhận trên 100 dự án phát triển kinh tế với số vốn 2.038 tỷ đồng; xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn...

Những kết quả nêu trên góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục