Chiều 31-8, tại Nhà văn hóa Quân khu, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân khu và Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Quân khu lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu; cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Quân khu dự hội nghị.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Quân khu lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu.

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; ngày 25-5-2023, Quân ủy Trung ương đã ban hành Quyết định số 1992-QĐ/QUTW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là nội dung được tiến hành định kỳ nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ.


Các đại biểu dự hội nghị.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý là một trong những nội dung đổi mới trong công tác cán bộ, được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu bỏ phiếu tín nhiệm.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu bỏ phiếu tại hội nghị.


Đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.

Tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý ở các cấp theo Quy định số 1992-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người ghi phiếu tín nhiệm. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm, theo phương châm: Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu; gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể để đánh giá và ghi phiếu tín nhiệm đối với cán bộ.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân khu lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu.

Trung tướng Dương Đình Thông khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Đảng ủy Quân khu và Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Quân khu thể hiện sự tín nhiệm rất cao của đội ngũ cán bộ chủ chốt đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của LLVT Quân khu theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

MẠNH NGUYÊN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục