Năm 2023, thực hiện điều chỉnh tổ chức Quân đội bảo đảm tinh, gọn, mạnh; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) được sáp nhập vào Lữ đoàn Công binh 575. Để ổn định tình hình tư tưởng, tổ chức, cán bộ, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn được kiện toàn đầy đủ, phát huy trí tuệ, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, thống nhất đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nhanh chóng ổn định mọi mặt, bước vào thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực.

Xác định làm tốt công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác chính sách trong từng khâu, từng bước và trong suốt quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng nhằm xây dựng quyết tâm chính trị cao, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng là vấn đề mấu chốt. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng đắn về thực hiện điều chỉnh tổ chức quân đội bảo đảm tinh, gọn, mạnh; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn Lữ đoàn thường xuyên nắm, quản lý tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, nâng cao bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, tin tưởng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với bảo đảm, thực hiện tốt công tác chính sách theo quy định hiện hành, Lữ đoàn nắm chắc số lượng, hoàn cảnh, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp để nghiên cứu, đề xuất các hướng giải quyết cho phù hợp; động viên về vật chất, tinh thần đối với các đối tượng thuộc diện sắp xếp, điều chỉnh bảo đảm công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, khoa học. Đến nay, đơn vị nhanh chóng ổn định tư tưởng, biên chế, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 


Đại tá Phạm Thanh Quang, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 575 kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 tại công trình trên địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.       Ảnh: TH

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị đối với công tác tư tưởng. Quá trình thực hiện phải thường xuyên, liên tục, quyết liệt là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở đơn vị. Cán bộ, chỉ huy các cấp chủ động nghiên cứu, học tập nắm vững đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu về công tác tư tưởng. Qua đó, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng; xây dựng kế hoạch, chủ động bám sát tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, hoạt động của bộ đội để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng. Hằng tháng thông qua nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của người chỉ huy, bảo đảm công tác tư tưởng phải đi trước một bước, ở đâu có bộ đội ở đó có công tác tư tưởng. 

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là đội ngũ cán bộ chính trị quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc, quy trình: nắm, quản lý, dự báo, định hướng, giải quyết tư tưởng ngay từ đơn vị mình. Luôn bám sát thực tiễn, nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung, hình thức tiến hành công tác tư tưởng, bảo đảm chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ ở các cấp. Nội dung tiến hành công tác tư tưởng bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị nội bộ; chủ động bồi dưỡng nâng cao năng lực tiến hành công tác giáo dục, quản lý, tư vấn, trợ giúp về tâm lý, pháp lý và phương pháp giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội. Tăng cường công tác quản lý, trọng tâm là hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, lối sống sinh hoạt và các mối quan hệ của quân nhân. Khi phát hiện những vấn đề mới nảy sinh về tư tưởng, nhất là những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xử lý đúng đắn, kịp thời nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, giữ vững ổn định tình hình cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Lữ đoàn phát huy kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị bằng những nội dung, biện pháp phù hợp; trong đó, chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính định hướng chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong từng nội dung. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung làm rõ những nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị. 

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phát huy hiệu quả lực lượng 47 của Lữ đoàn trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quá trình thực hiện, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng điển hình, những cái hay, cái đẹp, tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao về tư tưởng trong toàn Lữ đoàn.

Năm là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định chủ trương, biện pháp, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, bảo đảm phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức, lực lượng; trong đó, chú trọng việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị với gia đình, địa phương để tiến hành công tác tư tưởng. Đội ngũ cán bộ các cấp tăng cường bám nắm, sâu sát đơn vị để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, trăn trở,... của bộ đội, kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 575 luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành tốt công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Thanh Quang, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 575

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục