Phòng, chống "tự diễn biến', "tự chuyển hóa" Đồng bộ, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống suy thoái của cán bộ, đảng viên
Cập nhật ngày: 13/06/2022 09:17 (GMT +7)

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết luận số 21-KL/TW đã nhấn mạnh, làm rõ hơn các vấn đề, nhận định, đánh giá, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đồng thời, cụ thể hóa một số yêu cầu mới đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kiên quyết đấu tranh, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, là tinh thần chủ đạo.

Đối với LLVT Quân khu, việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng TSVM. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong các đơn vị LLVT Quân khu, cần có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, coi đó là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài. Bởi lẽ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.
Để đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần thực hiện tổng thể các giải pháp, cả về tư tưởng và chính trị, con người và tổ chức; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây dựng các mặt tích cực đẩy lùi tiêu cực là việc làm thường xuyên, hằng ngày. 

Thực tiễn cũng cho thấy, việc khắc phục, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là rất phức tạp và khó khăn. Nếu không quyết liệt, còn xem nhẹ, còn bị bệnh “thành tích” chi phối, thì chúng ta không thể ngăn chặn được sự suy thoái, thậm chí còn làm cho nó phát triển nguy hiểm hơn. Thực chất của vấn đề đó là xem nhẹ yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị.
Ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đòi hỏi rất cao tinh thần tự phê bình và phê bình, gắn với việc đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Muốn thực hiện tự phê bình và phê bình, phải khắc phục và vượt qua được tư tưởng “cá nhân chủ nghĩa”. Thực tế, tự phê bình và phê bình đã và đang được thực hiện và đạt những kết quả tích cực trong các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên có lúc, có nơi sử dụng không đúng, chưa tới, chưa trúng, thậm chí bị lợi dụng. Trong không ít trường hợp, tự phê bình và phê bình chưa gắn với việc đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là, cán bộ, đảng viên trong các đơn vị LLVT Quân khu phải thực sự gương mẫu trong cả lời nói và hành động, ở mọi lúc, mọi nơi và gương mẫu ngay trong tự phê bình, phê bình, nói đi đôi với làm; phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đỡ đồng chí, đồng đội sửa chữa khuyết điểm. 


Ảnh minh họa

Để cán bộ, đảng viên có thể phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mình, vấn đề không thể là kêu gọi chung chung, mà cần phải có các biện pháp,“tiêu chí, yêu cầu cụ thể” về sự gương mẫu trên mọi lĩnh vực, mọi mặt hoạt động; đặc biệt trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm “Những điều đảng viên không được làm”. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò làm chủ của mọi quân nhân và các tổ chức trong đơn vị kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; định kỳ “lấy ý kiến nhận xét” của cán bộ, chiến sĩ, của tập thể quân nhân về tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị một cách thực sự, tránh hình thức, “làm lấy lệ cho xong việc”. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ phải gắn chặt với việc đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách trên cương vị được giao và việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện theo tinh thần: Người đứng đầu và cấp ủy phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cho tình trạng suy thoái xuất hiện ở đơn vị mình.

Gương mẫu, tự giác nêu cao tính đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân là việc làm thường xuyên, liên tục. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh để cán bộ, đảng viên phấn đấu cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời thường xuyên, kiên trì đấu tranh trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tấm gương tích cực để cổ vũ, lan tỏa những hành vi đạo đức, lối sống chuẩn mực”; có như vậy cơ quan, đơn vị mới thực sự vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THU HIỀN

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục