Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội gây dư luận xấu trong xã hội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tập huấn, diễn tập tác chiến trên không gian mạng và tổng kết Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá. Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để kịp thời phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, gây hoang mang trong dư luận xã hội, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 cấp ủy các cấp quán triệt các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Quân khu, chủ động nắm chắc tâm trạng, dư luận xã hội của nhân dân trên địa bàn. Các cá nhân, tổ chức có hoạt động chống phá, đồng thời dự báo diễn biến phức tạp có thể nảy sinh trên lĩnh vực quản lý liên quan đến các sự kiện, vụ việc, những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức các lực lượng đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội, nhất là sau Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV.


Tranh minh họa.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền ở cơ sở. Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ các cấp động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ tích cực tìm tòi sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp, tạo sự lan toả trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên nắm chắc dư luận xã hội, những thông tin trái chiều trên không gian mạng để kịp thời phối hợp cung cấp, định hướng thông tin, tuyên truyền; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Quản lý chặt chẽ tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, không để bị động bất ngờ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm, đánh giá, dự báo, thông báo, cảnh báo kịp thời về tình hình thông tin trên internet, mạng xã hội liên quan đến hoạt động của đơn vị, địa phương trên địa bàn, nhất là các thông tin xấu độc, giả mạo gây hoang mang trong dư luận xã hội, không lơ là, chủ quan mất cảnh giác để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. 
Chỉ đạo các lực lượng thường xuyên “bám mạng”, nắm, báo cáo kịp thời tình hình thông tin trên internet, mạng xã hội, chủ động viết bài, chia sẻ, bình luận tích cực đối với các tin, bài viết tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Các cơ quan Báo Quân khu và báo, đài phát thanh - truyền hình các địa phương trên địa bàn tích cực đăng tải, phát sóng các bài viết chuyên sâu đấu tranh trên các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống “Diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tạo nguồn thông tin chính thống, tư liệu bảo đảm bí mật, an toàn để định hướng dư luận xã hội; tránh để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

KHƯƠNG DOÃN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục