Thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn...

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh về công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TM ngày 10-3-2020 của Tổng Tham mưu trưởng; Công văn số 555/CT-TC, ngày 26-3-2020 của Tổng cục Chính trị về “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và “Đề án văn hóa công vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, xây dựng đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, công tác; ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm kỷ luật quan hệ quân dân, vi phạm phẩm chất, đạo đức quân nhân cách mạng. Duy trì nền nếp chế độ đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ; kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất và khắc phục những hạn chế vướng mắc nảy sinh trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa lãnh đạo, chỉ huy với tập thể quân nhân. Tổ chức tốt việc tiếp dân; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các chế độ chính sách bảo đảm kịp thời đúng quy định của pháp luật.

 Những nội dung mang tính chuyên đề, chuyên ngành, chuyên sâu, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang chỉ đạo liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để xác định những nội dung sát đúng. Đặc biệt là trách nhiệm nêu gương, xây dựng đạo đức lối sống, tác phong sinh hoạt công tác; thực hiện văn hóa công vụ trong đơn vị: Nói đi đôi với làm, cán bộ đảng viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt thể hiện rõ vai trò đầu tàu gương mẫu về phong cách, lối sống, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào do cấp trên phát động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng cơ quan, đơn vị có nhiều điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân. Bộ CHQS tỉnh còn gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng; hội đồng quân nhân giám sát thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình; kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. 

NGUYỄN VĂN HUẤN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục