Từ đầu năm đến nay, Cục Kỹ thuật Quân khu đã chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác kỹ thuật. Việc duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện có; làm chủ, khai thác, bảo đảm kỹ thuật nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; công tác quản lý chất lượng và đồng bộ VKTBKT được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tại chức, tập huấn với tổ chức hội thi, hội thao và thi nâng bậc thợ kỹ thuật. Kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, SSCĐ của các đơn vị LLVT Quân khu.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn VKTBKT hiện có; khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, phục vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác. Cơ quan kỹ thuật các cấp tăng cường quán triệt, triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật hằng năm. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật và xây dựng Ngành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kỹ thuật đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức, phương thức bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT, phù hợp với tiến trình hiện đại hóa quân đội. Duy trì nghiêm công tác quản lý kỹ thuật ở các trạm, xưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định các nội dung công tác kỹ thuật theo quy định. 

Hiện nay, hệ thống kho tàng, trạm, xưởng sửa chữa của Cục Kỹ thuật đã được chú trọng đầu tư xây dựng, củng cố từng bước đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật. VKTBKT cơ bản được phân loại, sắp xếp theo nhóm và cất giữ, quản lý chắc về số lượng, chất lượng, hạn chế xuống cấp. Công tác bảo quản vũ khí, khí tài, đạn của các đơn vị được chú trọng. Tổ chức niêm cất đúng quy trình, thời hạn đối với VKTBKT. 


Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu tham quan nhân viên Trạm Đo lường - Chất lượng, Cục Kỹ thuật thi thực hành tại hội thi Ngành Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng toàn quân.      Ảnh: QUANG KHƯƠNG

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, thời gian tới Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo đối với ngành Kỹ thuật và Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật; thực hiện tốt chức năng đầu ngành về chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn quân theo Thông tư số 45/TT-BQP, ngày 30-3-2018 và Quyết định số 1210/QĐ-BQP, ngày 14-4-2020 của Bộ Quốc phòng; điều chỉnh bổ sung hệ thống văn bản pháp quy, tài liệu, văn kiện kỹ thuật cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt nắm chắc phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của trên; phát huy vai trò của cơ quan kỹ thuật các cấp trong tham mưu đúng, trúng, kịp thời và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ số lượng, chất lượng tốt, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Đề xuất bảo đảm chính sách cho nhân viên kỹ thuật làm những ngành nghề, công việc độc hại, nguy hiểm, có đặc thù quân sự. Tạo mọi điều kiện cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật yên tâm công tác, gắn bó xây dựng ngành, phát huy hết khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan kỹ thuật các cấp mạnh dạn đề xuất các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp trong tổ chức thực hiện bảo đảm công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đặc biệt, xác định đúng phương hướng ưu tiên, từng bước trang bị kỹ thuật mới tiên tiến và hiện đại để thay thế dần các loại trang bị kỹ thuật đã cũ, lạc hậu; đồng thời chủ động đầu tư, nâng cao chất lượng trang thiết bị, năng lực bảo dưỡng, sửa chữa của trạm xưởng. Thực hiện quy hoạch sử dụng trang bị kỹ thuật theo hướng cải tiến, nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, bảo đảm an toàn cho người, VKTBKT trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và diễn tập.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào khai thác, sửa chữa VKTBKT. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế, quy định hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, sáng kiến có giá trị; gắn sử dụng kết quả nghiên cứu với công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật, khai thác làm chủ VKTBKT phù hợp với tình hình mới. Thực hiện chuyển đổi số trong ngành Kỹ thuật theo Kế hoạch đã được Bộ tư lệnh Quân khu phê duyệt.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Quân đội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo lộ trình đã được phê duyệt; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua trong toàn quân; xây dựng ngành Kỹ thuật VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng; chú trọng xây dựng và nhân rộng các đơn vị điển hình tiên tiến về công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50 giai đoạn 2023-2025. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Đại tá Trần Huy Tưởng, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục