Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị thời gian qua ở một số đơn vị còn thiếu chủ động, nhạy bén; chưa bám sát tình hình và diễn biến tư tưởng bộ đội, để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng. Để khắc phục những hạn chế trên, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Cục Chính trị Quân khu đã có Hướng dẫn số 937/HD-CCT ngày 8-4-2024 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.


Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho Xăng dầu H8, Cục Hậu cần đọc báo giờ trong giải lao.        Ảnh: QUỐC HẢ

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ; kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. 

Chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị” có ý nghĩa thiết thực giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp nắm, quản lý tốt tư tưởng của bộ đội, nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị. Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị, quê hương, dòng họ, gia đình; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; giảm thiểu các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cục Chính trị Quân khu yêu cầu, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung của chuyên đề. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong cơ quan, đơn vị, của địa phương, gia đình trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Hướng trọng tâm đến những đối tượng cần tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, phân loại tư tưởng thường xuyên như: Những quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn; quân nhân có bệnh lý, tâm lý bất thường; quân nhân có tâm tư, nguyện vọng cá nhân nhưng chưa được tổ chức xem xét, giải quyết; số quân nhân thường xuyên vi phạm nền nếp, chế độ quy định, vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, có mối quan hệ xã hội phức tạp; quân nhân có cá tính hoặc thói quen khác biệt... 

Nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, giúp người quân nhân biết yêu thương, quý trọng bản thân, quý trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe của mình; đồng thời nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với gia đình; xây dựng bản lĩnh vững vàng trước những khó khăn; giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, xây dựng tình thương yêu đoàn kết, gắn bó, quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Tăng cường giáo dục làm cho mọi quân nhân hiểu rõ đơn vị là môi trường để rèn luyện, trưởng thành trở thành người quân nhân có trách nhiệm cao vì tập thể. Quá trình tổ chức thực hiện chú trọng bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tiến hành tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị.

Việc quán triệt tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị với Chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị” có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; xây dựng cho quân nhân lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị, quê hương; góp phần giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng LLVT Quân khu trong tình hình mới.

PHONG SƯƠNG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục