Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Chính trị đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX đề ra. Tập trung tham mưu, đề xuất với Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; xây dựng Đảng bộ LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; hiệu lực CTĐ, CTCT trong công tác QP, QSĐP được tăng cường.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Tiểu đoàn 31, Bộ Tham mưu.  Ảnh: GIANG NAM

Đảng bộ Cục Chính trị đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT và công tác pháp chế, ban hành đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chặt chẽ trên từng lĩnh vực công tác. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng, học tập lý luận; thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua Quyết thắng, triển khai thực hiện “3 đề cao, 5 chống” trong LLVT Quân khu. Thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội.

Đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy thực hiện toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện nền nếp, có chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên chú trọng công tác phát triển, giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, nhất là mô hình xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”. Triển khai thực hiện có hiệu quả CTĐ, CTCT trong công tác QS, QP. 

Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quyết định của Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, quy chế về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đã xây dựng, bổ sung, điều hành có hiệu quả quy hoạch cán bộ quản lý chỉ huy các cấp; giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu; nâng cao chất lượng xem xét, đề nghị điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đề bạt, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển ra đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

 Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ an ninh, trọng tâm là công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm cho LLVT Quân khu an toàn tuyệt đối về chính trị. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. 

Chỉ đạo quán triệt nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và Quân khu về công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”… hiệu quả, thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, quần chúng và hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở theo đúng định hướng tư tưởng, đúng tôn chỉ, mục đích, pháp luật. Hoạt động báo chí, xuất bản tích cực đổi mới, từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn và các ban, sở, ngành địa phương trong quá trình hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT ngày càng chất lượng, hiệu quả. Định kỳ hoặc từng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp công tác với các ban, sở, ngành địa phương để thống nhất chủ trương, nội dung, phương pháp chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT địa phương.

Đã lãnh đạo khối pháp chế chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo công tác pháp chế, công tác cải cách tư pháp; xử lý kịp thời các vụ vi phạm, tội phạm; việc kiểm sát các hoạt động tư pháp và thụ lý, xét xử bảo đảm đúng pháp luật và có tính giáo dục cao...

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP của LLVT Quân khu. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thủ đoạn “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch. 

Ghi nhận kết quả, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2016, Cục Chính trị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 3 năm (2015, 2017, 2019) được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị xác định: 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới”, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, vai trò, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên; tích cực, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai đồng bộ, toàn diện có hiệu quả các mặt CTĐ, CTCT và công tác pháp chế, bảo đảm đúng, trúng, sát đặc điểm nhiệm vụ và hoạt động của bộ đội, có tính khả thi, hiệu quả cao.

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng có chiều sâu, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng Đảng bộ Cục TSVM tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá: Nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về hoạt động CTĐ, CTCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng” của LLVT Quân khu, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ X, Quân khu lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH LONG, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục