Những năm qua, tổ chức công đoàn trong LLVT Quân khu luôn thực hiện tốt vai trò là người đại diện hợp pháp cho thực hiện quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức, lao động quốc phòng, đảm bảo cho họ phát huy tốt vai trò trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quân đội. Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, việc tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn trong LLVT Quân khu vững mạnh được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm, chú trọng.


Đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần) tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ.
                                                                                                                                                                      Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, tổ chức công đoàn trong LLVT Quân khu luôn có sự phát triển, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bám sát cơ sở, xây dựng tổ chức vững mạnh. Đến nay, tổ chức công đoàn trong LLVT Quân khu, nhất là ở cơ sở được củng cố, kiện toàn; chất lượng chuyên môn, tay nghề, bậc thợ của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng được nâng lên. Đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) luôn phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong lao động, sản xuất, lực lượng ĐVCĐ luôn chủ động “vượt nắng, thắng mưa”, tìm tòi sáng tạo, làm chủ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nâng cao chất lượng, mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm, trực tiếp góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của LLVT Quân khu. Các phong trào hoạt động của công đoàn luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung thiết thực, cụ thể. Từ năm 2013 đến nay toàn Quân khu có 175 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được áp dụng trong học tập, công tác. Năm 2015 tổ chức đội tuyển tham gia Hội thi thợ giỏi toàn quân, đạt đơn vị giỏi toàn toàn, trong đó 1 đồng chí đạt giải ba, 5 đồng chí đạt giải khuyến khích. Năm 2016 tổ chức Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu và thành lập đội tuyển tham gia Hội thi cấp toàn quân, được Tổng cục Chính trị tặng cờ xuất sắc. Năm 2014 tổ chức tôn vinh "Những người thợ giỏi" từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu cho 125 đồng chí; Tổng cục Chính trị tuyên dương cấp toàn quân 1 đồng chí; năm 2017 có 1 đồng chí được Tổng cục Chính trị tuyên dương trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" giai đoạn 2012-2017 cấp toàn quân. Từ năm 2013 đến nay có 28 lượt công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị tặng cờ thi đua và bằng khen; 62 lượt CĐCS được thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tặng bằng khen; có 618 lượt cán bộ, đoàn viên được các cấp khen thưởng.

Có thể khẳng định, hoạt động công đoàn của Quân khu những năm qua đã quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ VII đề ra. Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong đơn vị được khẳng định, phát huy tốt dân chủ, thực hiện đúng chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ĐVCĐ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng kế tục và phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống "Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng" của LLVT Quân khu; góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, phát triển nền công nghiệp quốc phòng của đất nước đang đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao. Vì vậy, để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức công đoàn trong LLVT Quân khu cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng trình độ, tay nghề cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp, chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đối tượng, loại hình đơn vị. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong công nghiệp cho người lao động; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động, thiếu chuyên nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Hai là, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực để đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên gắn phong trào thi đua do công đoàn phát động với phong trào thi đua Quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong tổ chức phong trào, công đoàn các cấp chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, công trình, sản phẩm tiêu biểu. Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ”, “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Phát triển kinh tế gia đình”...

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Ban Công đoàn Quân khu, tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, giúp thủ trưởng Cục Chính trị sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Quy chế Công tác công đoàn trong LLVT Quân khu theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; xác định rõ nội dung, biện pháp, chỉ tiêu xây dựng tổ chức công đoàn VMTD; tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức từ cấp tổ đến công đoàn cơ sở, xây dựng cơ quan công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh, đủ năng lực tổ chức nghiên cứu, tham mưu, giúp cơ quan chính trị, cán bộ chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong LLVT Quân khu.
 
Bốn là, coi trọng công tác tham gia quản lý và hoạt động xã hội. Tổ chức công đoàn, nhất là ở cơ sở phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Phát huy chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát huy dân chủ trong thực hiện quyền, trách nhiệm tham gia quản lý của người lao động. Tăng cường các hoạt động xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện; bổ sung quỹ hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội” để làm nhà giúp đỡ công nhân viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị đối với hoạt động công đoàn trong LLVT Quân khu. Hằng tháng, quý, năm, các cấp ủy đưa công tác công đoàn vào nghị quyết và phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát phù hợp với chức trách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công đoàn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ công đoàn phải tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tham mưu “đúng và trúng”, giúp cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động của công đoàn có hiệu quả.
                                                                                                                                  Đại tá NGUYỄN MINH THAO
                                                                                                                            Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục