Thế trận lòng dân trên địa bàn Việt Bắc
Cập nhật ngày: 12/10/2023 10:18 (GMT +7)

Quân khu 1 tiền thân là Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc. Địa bàn này đã từng là “An toàn khu”, “Thủ đô kháng chiến” và cũng là nơi ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam. Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân", Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện toàn diện trên các mặt công tác. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Quân khu đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia giúp các địa phương trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Quân khu đã tham gia ý kiến thẩm định về quốc phòng đối với các dự án phát triển KTXH gắn với củng cố QPAN bảo đảm chặt chẽ. Chỉ đạo phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Các đơn vị đã tham mưu với địa phương đầu tư 27,594 tỷ đồng xây dựng các công trình chiến đấu trong KVPT. Xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu vững chắc, liên hoàn gắn với xây dựng KVPT các cấp vững mạnh. 
Đã chỉ đạo Đoàn KTQP 338 và 799 phối hợp tổ chức tốt các chương trình, dự án đã được phê duyệt (tổng mức đầu tư trong 5 năm đạt 285,13 tỷ đồng). Hiện đang triển khai 3 khu KTQP trên địa bàn biên giới; xây dựng được 15 bản biên giới. Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác dân vận, thực hiện tốt phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường", Quân khu nhận nuôi, hỗ trợ 443 cháu/với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. 


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tặng quà gia đình chính sách thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (tháng 2-2023).      Ảnh: MẠNH QUỲNH

Trong 5 năm qua, Quân khu đã triển khai xây dựng được 157,7 km đường tuần tra biên giới (với tổng mức đầu tư 986,1 tỷ đồng). Hiện đang tiếp tục thi công 40,8 km tuyến Tràng Định, Văn Lãng/Lạng Sơn và 17,5 km tuyến biên giới Quảng Hòa/Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025. Hệ thống đường TTBG đã góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH, củng cố QPAN ở địa bàn biên giới.

Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm biểu tổ chức, biên chế của Bộ; thực hiện sáp nhập 2 đơn vị, giải thể và tổ chức lại 19 đơn vị, thành lập mới 4 đơn vị, tiếp nhận và tổ chức lại 2 đơn vị. Chất lượng diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập KVPT, diễn tập chiến thuật các cấp, kết quả tốt. Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong LLVT Quân khu.
Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật lực lượng DBĐV; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Công tác xây dựng lực lượng DBĐV thực hiện nền nếp, hiệu quả; đăng ký, sắp xếp đủ 100% đầu mối các đơn vị, quân số đạt 98,71%; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DBĐV.

Chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng tổng hợp, SSCĐ cao. Trong 5 năm, đã huy động 15.038 lần/60.446 lượt dân quân phối hợp với BĐBP trong tuần tra biên giới; 4.285 lượt dân quân/201.578 ngày công tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hiện đã kiện toàn 221 chi bộ quân sự cấp xã/981 xã.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm, thực hiện chương trình quân - dân y kết hợp, đã khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 48.714 lượt người trị giá trên 37 tỷ đồng. Tổ chức thu dung, cách ly tập trung 61.434 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về, bảo đảm an toàn. Quân khu huy động trên 31.800 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới; huy động 28.135 lượt cán bộ, chiến sĩ với 80 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; giúp đỡ gia đình chính sách 2.295 ngày công; thăm hỏi tặng quà dịp lễ, tết, ngày thương binh, liệt sĩ (27-7) với số tiền 7,68 tỷ đồng. Những việc làm nghĩa tình đó đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn Quân khu vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu cấp bách, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình thực hiện, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong tuyên truyền, giáo dục QPAN. Đặc biệt, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Ba là, tăng cường các chủ trương, giải pháp giúp đồng bào vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tốt an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QPAN. Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng địa bàn an toàn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Quân đội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo và khu công nghiệp lớn. Quan tâm, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là ở những địa bàn nhạy cảm, khu vực trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa và QPAN.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Dân vận khéo”, “Quân - dân y kết hợp”, các chương trình xóa đói, giảm nghèo, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xử lý có hiệu quả những vụ việc phức tạp, “điểm nóng”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm là, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, “gần, gọn địa bàn”; lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”. Trong đó, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là then chốt; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD là nhiệm vụ thường xuyên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với đối tượng, đặc điểm địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống về QPAN, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Việt Bắc là xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó là cơ sở, nền tảng để LLVT Quân khu xây dựng thế trận QPTD ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU, Phó chính ủy Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục