Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo
Cập nhật ngày: 16/10/2023 07:30 (GMT +7)

Ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng ủy Lữ đoàn 382 đã quán triệt, triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tiễn đơn vị, với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 847 vào công tác huấn luyện, SSCĐ, đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị, những năm qua, cấp ủy các cấp trong Lữ đoàn đã tiến hành xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết tới mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, nội dung quán triệt tập trung thực hiện tốt phương châm: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp trong quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 847 vào cuộc sống.


Đại tá Đỗ Khắc Long, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 382 trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị.     Ảnh: Minh Quang

Bên cạnh đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch thực hiện hằng năm; tổ chức hướng dẫn 100% đảng viên, hội viên và quần chúng xây dựng kế hoạch, viết cam kết thực hiện. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy Lữ đoàn đã linh hoạt trong chỉ đạo phương pháp tiến hành như: Ban hành tài liệu rút gọn những nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội Đảng để cấp phát cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị; lựa chọn những nội dung cốt lõi dễ nhớ, dễ hiểu để phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ, cũng như trên các trang nhóm của đơn vị…Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, trong từng lời nói và hành động, với tinh thần “lấy thông tin tích cực dẹp bỏ thông tin tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tiếp tục lan tỏa sâu rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt; cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục khẳng định giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; kiên quyết đấu tranh loại bỏ các âm mưu, thủ đoạn, hành động xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời định hướng tư tưởng quân nhân trong mọi tình huống.

Để phát huy có hiệu quả phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp đối với việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị không ngừng nêu cao trách nhiệm trước tập thể; xây dựng chương trình hành động, quyết tâm cao trong học tập, công tác. 

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm cũng như vai trò tích cực, chủ động, tự giác tu dưỡng, học tập, rèn luyện, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Lữ đoàn đã làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trước những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó góp phần quan trọng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được giữ vững, phát huy và lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.


Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 chăm sóc cảnh quan đơn vị.     Ảnh: Ngọc Anh

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp cần nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, gương mẫu chấp hành nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao ý thức xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Chủ động tuyên truyền về mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức sai trái, lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục.

Cùng với đó tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ, trên cơ sở điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội, tôn trọng lẫn nhau, chung sức, đồng lòng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy vai trò làm chủ của quân nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm kỷ luật và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất cao về chính trị, quân sự và chế độ, tiêu chuẩn được hưởng của cán bộ, chiến sĩ. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo niềm tin, sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đặc biệt chú trọng việc nêu gương của cán bộ các cấp. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú; giáo dục niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đối với đoàn viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ về hình ảnh, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá Đỗ Khắc Long,  Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 382

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục