“Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” - Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ủy Quân khu luôn xác định: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt, quyết định trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

 

Những năm qua, Đảng bộ Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhân tố quyết định trực tiếp kết quả trên, đó là Đảng bộ Quân khu luôn quán triệt sâu sắc, triển khai chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh.


Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Nét nổi bật là, Đảng bộ Quân khu tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu; Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị 1535-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là các mối quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; coi trọng đổi mới phương pháp tác phong công tác, sâu sát, lắng nghe ý kiến từ cơ sở…Do đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT; vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu ngày càng được nâng lên. Đảng bộ và LLVT Quân khu không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn yêu thương, đùm bọc, tuyệt đối tin tưởng.


Năm 2020, nhiệm vụ của LLVT Quân khu có sự phát triển, trong quá trình triển khai thực hiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Do vậy, việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân khu xác định một số chủ trương, giải pháp trọng tâm:


Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Quân khu (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin, định hướng tư tưởng; chủ động phòng, chống, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình với tinh thần “tự soi”, “tự sửa”; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.


Hai là, thực hiện tốt khâu đột phá vào nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Để lãnh đạo tốt, các cấp ủy phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các cấp ủy cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và của Đảng ủy Quân khu, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình mới; đặc biệt là thực hiện kế hoạch, quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại lực lượng, sáp nhập, giải thể…và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Theo đó, việc kiện toàn cấp ủy phải đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của trên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị (Huấn luyện, SSCĐ; quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính; cơ quan quân sự địa phương; đoàn kinh tế - quốc phòng; nhà trường, bệnh viện), đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu, số lượng hợp lý, nhằm giữ vững, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của trên và cấp mình. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy; xây dựng, bổ sung, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Giải quyết tốt các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực CTĐ, CTCT, tinh thần khắc phục khó khăn, ý thức trách nhiệm cao, năng lực thực hành giỏi, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.


Ba là, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và cấp ủy viên; tiếp tục quán triệt, xây dựng, thực hiện tốt các tiêu chí phấn đấu của đảng viên ở từng loại hình tổ chức đảng, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và quan hệ xã hội; thực hiện nghiêm Quy định 76-QĐ/TW về đảng viên đang công tác, giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công nơi cư trú; Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự ổn định, đơn vị an toàn về chính trị. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên gắn với cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của độ ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý; có biện pháp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những nhận thức không đúng, giản đơn trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tăng cường đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương và Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm chính trị, sự sáng tạo cá nhân, nhận thức đi đôi với hành động, bảo đảm xây dựng, triển khai nghị quyết sát đúng, hiệu quả.


Bốn là, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác cán bộ. Đảng ủy Quân khu xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 2278-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, năng lực toàn diện, sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và kiến thức tổng hợp, nhất là kiến thức về quân sự, quốc phòng; phẩm chất đạo đức tốt, phong cách dân chủ, tôn trọng tập thể, có lối sống lành mạnh, giản dị; năng lực chỉ huy, tham mưu, tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao. Chủ động làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy. 


Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; đồng thời gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì theo chức trách, nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ và LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục