Sư đoàn 346 vừa tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2020 cho 94 cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Qua 3 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung theo chương trình quy định, gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết thúc chương trình, học viên viết bài thu hoạch, kết quả: 100% đạt khá và giỏi. Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3, đối tượng 4 cho 94 đồng chí.


Chỉ huy Sư đoàn 346 trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Tin và ảnh: Công Đoàn-Trung Kiên

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục