Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Cập nhật ngày: 03/08/2020 09:22 (GMT +7)

Thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc”, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tích cực tham mưu chủ trương, biện pháp xây dựng KVPT vững chắc.


Huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở Trung đoàn 852, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.  Ảnh: PHƯƠNG QUYỀN

Cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Cao Bằng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) gắn với củng cố quốc phòng và an ninh (QPAN).

Các cấp, ngành chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân làm cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực KT-XH, đáp ứng yêu cầu xây dựng KVPT, kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục QPTD, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QPAN, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QPAN, xây dựng KVPT với thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng KVPT gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH trong từng giai đoạn ở từng cấp, từng ngành; chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QPAN trên địa bàn.

Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị và tiềm lực KT-XH, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng LLVT tỉnh VMTD, có trình độ và khả năng SSCĐ cao. Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, giữ vai trò nòng cốt ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Lực lượng DBĐV cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng DBĐV, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh.

Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng cơ động tác chiến của các lực lượng.

LLVT tỉnh duy trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giải tán gây rối, rà phá bom mìn, cứu hộ, cứu nạn… Nhờ đó, chất lượng huấn luyện và khả năng tác chiến của LLVT tỉnh không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2016; năm 2018 - 2019  tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện tại các huyện: Thạch An, Hạ Lang, Hà Quảng; chỉ đạo các địa phương thực hiện xây dựng hạ tầng cơ sở, vật chất, củng cố căn cứ chiến đấu, bảo đảm chu đáo, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và an ninh.

Quá trình diễn tập KVPT huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu, phối hợp của các cơ quan liên quan, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân địa phương. Thời gian tới, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, LLVT tiếp tục vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự vào thực tiễn của địa phương. Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, thông tin liên lạc, giao thông, thủy lợi để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục QPAN, nâng cao nhận thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị địa bàn. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng đối phó hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục QPAN; thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng lực lượng, hoàn thành kế hoạch huấn luyện; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống, góp phần xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT ngày càng vững chắc.

 

Đại tá LÊ QUỐC THÀNH, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục