Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước ta; là sự kế thừa, phát triển tư tưởng “Lo giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy” của dân tộc ta trong tình hình mới.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 1 cũng như cả nước. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò chiến lược của KVPT tỉnh, thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh luôn xác định: Xây dựng KVPT tỉnh vững chắc là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung xây dựng KVPT, cả về tiềm lực, thế trận và đạt nhiều kết quả quan trọng. 

 


Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.  Ảnh:Dương Nguyên


Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT và các chỉ đạo của Quân khu 1, cụ thể hoá trong các nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo xây dựng các tiềm lực về chính trị, kinh tế - xã hội trong KVPT, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể vững mạnh, tạo “thế trận lòng dân” vững chắc. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo dục quốc phòng an ninh, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đều gắn với nhiệm vụ xây dựng KVPT, vừa bảo đảm sự phát triển trong thời bình vừa phù hợp với bố trí phòng thủ khi có chiến sự. Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình trong KVPT, các trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị LLVT. Tổ chức diễn tập KVPT các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt năm 2019, tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh, được Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện, thành phố, chiến đấu phòng thủ cấp xã hằng năm đã quán triệt, bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về xây dựng và hoạt động KVPT, cơ chế lãnh đạo của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho các cấp các ngành, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 


Các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị mà nòng cốt là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng KVPT; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Tư tưởng, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT và vị trí chiến lược của KVPT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng cao, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn thể chính trị thực hiện hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; làm tốt công tác chính sách xã hội, chính sách người có công, chính sách hậu phương quân đội; tổ chức hàng trăm đợt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai, bão lũ; xây dựng, trao tặng nhiều nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong KVPT của tỉnh...


Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT tỉnh Lạng Sơn còn bộc lộ một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Có nội dung chưa sát với yêu cầu, đặc điểm địa bàn; tổ chức triển khai có mặt còn thiếu linh hoạt. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc, có việc chưa thống nhất, đồng bộ. Tỉnh còn nhiều khó khăn nên nguồn lực đầu tư cho xây dựng KVPT còn thấp. Cơ chế, chính sách động viên quốc phòng còn bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; năng lực tham mưu, phối hợp xử lý tình huống về quốc phòng, an ninh của các lực lượng có mặt, có thời điểm còn hạn chế...
Những khuyết điểm nêu trên đã được chỉ rõ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), giai đoạn 2008 - 2018. Tỉnh Lạng Sơn đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Để tiếp tục xây dựng KVPT vững chắc thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu, nhân tố quyết định bảo đảm cho việc xây dựng KVPT được thực hiện đúng hướng, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Giữ vững nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung, xây dựng KVPT nói riêng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện tốt phương châm lấy dân làm gốc, làm cơ sở để xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong tình hình mới. Phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa đường lối nghị quyết của Đảng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong KVPT.  


Hai là, đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT. Xác định đây là nội dung quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tiềm lực về chính trị - tinh thần của KVPT. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đường lối, quan điểm quân sự - quốc phòng toàn dân của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT. 


Ba là, đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Quán triệt, đẩy mạnh thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp, ngành, lĩnh vực, đảm bảo “mỗi bước tăng trưởng về kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh”. Ưu tiên phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng. Tập trung xây dựng tiềm lực mọi mặt trong KVPT, trong đó phải xác định rõ 3 thành tố: “Xây lực tiềm lực chính trị, văn hóa tinh thần là then chốt; tiềm lực kinh tế là trung tâm; tiềm lực quốc phòng an ninh là trọng yếu”; chú trọng thế trận lòng dân trong KVPT, chủ động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.


 Bốn là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng, hoạt động của KVPT. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng làm nòng cốt trong xây dựng, hoạt động của KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò, chức năng của các cấp, các ngành, nhất là vai trò tham mưu, đề xuất, tính sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện xây dựng, hoạt động KVPT; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh làm nòng cốt; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở. Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy chức năng “đội quân công tác”, tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh xây dựng, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng… nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 5-9-2019 của Chính phủ; chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ, trong mọi tình huống.


Quán triệt sâu sắc chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về xây dựng tỉnh, thành phố thành KVPT vững chắc, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đề cao trách nhiệm, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình mới.

 

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục