Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng LLVT tỉnh VMTD, có chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ cao, trước hết là xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị.


Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Quân sự tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THU DUYÊN         
                                       

 Xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu, nhằm giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. 100% cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực QS, QP, xây dựng LLVT vững mạnh; thường xuyên giữ vững đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm xây dựng tổ chức đảng TSVM, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp; kịp thời củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở các cấp, nhất là chi bộ. Triển khai trong toàn đảng bộ bước đầu thực hiện tốt chủ trương: “LLVT tỉnh đổi mới lề lối làm việc” với phương châm “Nhanh, gọn, sáng tạo, hiệu quả”, 100% các cơ quan, đơn vị đã đăng ký mô hình, sáng kiến hay; cán bộ, đảng viên đã có nhiều việc làm tiêu biểu. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 93,94%, tăng 1,97% so với nhiệm kỳ trước, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, 100% cán bộ chủ trì đều trúng cấp ủy với số phiếu tín nhiệm cao.

Quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tích cực tạo nguồn cán bộ chủ trì các cấp, ưu tiên sắp xếp đủ cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng gắn với giao nhiệm vụ và đánh giá, nhận xét cán bộ, sát, đúng với đặc điểm, điều kiện, tính chất nhiệm vụ của từng cấp, ngành, loại hình cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức, phương pháp. Tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 90,85%, tăng 0,22% so với nhiệm kỳ trước, tuyệt đại đa số cán bộ các cấp có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác sĩ quan dự bị được thực hiện đúng quy định, sắp xếp đạt 83,65%, tăng 1,45%. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm, chú trọng xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn từng năm và cả nhiệm kỳ. Ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh chủ động phối hợp các huyện ủy, thành ủy, chỉ đạo kiểm tra, giám sát 188 lượt tổ chức đảng và 995 lượt cấp ủy viên, đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Xử lý kiên quyết, giải quyết kịp thời những vụ việc vi phạm kỷ luật và đơn, thư tố cáo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm nền tảng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP, phát triển kinh tế, xã hội.

Đại tá HỨA CHIẾN THẮNG, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục