Bảo đảm tốt xe, máy cho thực hiện nhiệm vụ
Cập nhật ngày: 04/11/2020 14:32 (GMT +7)

Xác định phương tiện kỹ thuật xe, máy là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và khả năng SSCĐ của đơn vị, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 346 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật xe - máy, gắn với thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50).


Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô tại Trạm sửa chữa tổng hợp Sư đoàn 346.

Các cơ quan, đơn vị nắm chắc số lượng, chất lượng các phương tiện xe,  máy, trên cơ sở đó, tiến hành tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì nền nếp chế độ bảo quản thường xuyên, ngày kỹ thuật theo quy định. Đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí trên cấp và tự chủ của đơn vị để xây dựng, củng cố hệ thống nhà xe, nhà kho, trạm bảo dưỡng sửa chữa của đơn vị đáp ứng được các tiêu chuẩn của ngành. Công tác bảo quản, quản lý thực hiện đúng quy định; hệ thống sổ sách mẫu biểu quản lý đồng bộ, đăng ký thống kê đúng nguyên tắc. Các đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về quản lý, bảo đảm an toàn kho, trạm, nhà xe không để xảy ra cháy nổ, mất mát và thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo quản và bảo đảm an toàn kho, trạm, nhà xe kịp thời đánh giá tình trạng kỹ thuật, phân cấp chất lượng phương tiện kỹ thuật để xây dựng kế hoạch bảo đảm cho thực hiện các nhiệm vụ.

Để đảm bảo khai thác, sử dụng tốt các loại phương tiện xe - máy cho các nhiệm vụ, Ban chỉ đạo 50 Sư đoàn luôn được Đảng ủy quan tâm kiện toàn, đồng thời làm tốt chức năng tham mưu xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm kỹ thuật phương tiện xe-máy. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, tập trung vào nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung, mục tiêu CVĐ 50 trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức thực hiện các nội dung CVĐ 50 với từng chỉ tiêu cụ thể trong phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng tổ chức và mỗi cá nhân, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng ở đơn vị.

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả CVĐ 50, ngành xe-máy còn phát động sâu rộng phong trào thi đua “Yêu xe như con, quý xăng như máu” và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; ở các kho, trạm thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện xe-máy, áp dụng các sáng kiến trong lao động, thực hiện đúng các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của phương tiện xe-máy. Trong quá trình thực hiện CVĐ 50, ngành xe-máy Sư đoàn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Thiết bị kiểm thử tổng phanh thủy, khí kết hợp; Vam tháo moay ơ bánh xe ô tô; Bàn giá kiểm thử tổng côn, phanh xe UAZ, GAZ; Mô hình cấu tạo hệ thống điện lạnh trên xe ô tô… Các sáng kiến đã được ứng dụng trong huấn luyện và thực hiện công tác kỹ thuật giúp giảm nhẹ sức lao động, tiết kiệm vật tư kinh phí và nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.

Sư đoàn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chỉ đạo làm tốt công tác bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật xe-máy. Duy trì và tổ chức tốt hội thi, hội thao kỹ thuật từ cấp cơ sở và tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện kỹ thuật theo nội dung, chương trình quy định và làm tốt công tác bồi dưỡng thi nâng, giữ bậc kỹ thuật cho nhân viên xe - máy, thợ sửa chữa, lái xe ô tô của các đơn vị… đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đề cao yếu tố an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động sản xuất, bảo đảm tốt an toàn trạm sửa chữa, an toàn đơn vị và an toàn giao thông; chủ động liên hệ và phối hợp với công an địa phương, cơ quan chuyên ngành cấp trên để huấn luyện về ATGT cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn về chấp hành bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật xe - máy và làm tốt công tác quản lý trang bị kỹ thuật xe - máy theo nền nếp, chính quy, thống nhất theo quy định. Ngành xe-máy của Sư đoàn đã thường xuyên duy trì tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện kỹ thuật xe-máy theo đúng quy trình công nghệ, nâng cao hệ số kỹ thuật của từng loại trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tất cả các loại phương tiện đều được bảo quản, cất giữ trong các nhà kho, nhà xe kiên cố, vững chắc. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp đã duy trì tốt tình trạng kỹ thuật và nâng cao tuổi thọ của phương tiện kỹ thuật xe-máy, nhiều đơn vị đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý phương tiện, lái xe, không để xảy ra nhầm lẫn, mất mát.

Việc quan tâm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật xe-máy đã phục vụ hiệu quả nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, an toàn kho, trạm, góp phần tạo điều kiện để các đơn vị trong Sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

XM
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục